Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2022

Om tilskudd til rekeflåten

Innspill til NFD

Norges Fiskarlags har gitt vårt innspill til hvordan tilskuddsordningen for reketrålflåten legges opp. Regjeringen har foreslått å bevilge 21 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for kystrekeflåten i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Bevilgningen i statsbudsjettet er trolig likevel ikke stor nok til å motvirke de enorme kostnadsøkningene kystrekeflåten opplever, men vil trolig føre til at flere arbeidsplasser kan beholdes og at fiskefartøy og fiskemottakene i Sør-Norge kan opprettholde aktivitet i 2023.

Bakgrunnen for tiltaket er den vanskelige situasjonen som de økte drivstoffprisene har ført til for denne flåtegruppen. Regjeringen foreslår at Garantikassen for fiskere skal administrere ordningen.

Viktig grep

Norges Fiskarlag understreker i vårt brev til departementet til at vi setter pris på at regjeringen vil avhjelpe den svært utfordrende perioden og krevende likviditetssituasjonen reketrålerne befinner seg i.

Fiskarlaget mener tilskuddsordningen bør avgrenses til de fartøyene som er mest berørt av de økte drivstoffprisene, men at ordningen samtidig innrettes slik at den stimulerer til at flere fartøy bunkrer drivstoff i Norge. Ordningen må også utformes slik at den avhjelper flåtens umiddelbare likviditetsutfordring.

Fiskarlaget foreslår at følgende kriterier legges til grunn for å utløse tilskudd:

Fiskarlaget anbefaler at fartøy tilhørende fartøygruppen «007 kystreketrålere» i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten i 2020 eller 2021 fortløpende kan søke om tilskudd på drivstoff bunkret i Norge i 2023, etter tilsvarende modell for refusjon av grunnavgift for mineralolje.

Det må samtidig etableres individuell vurdering for fartøy som har rekefiske som sitt største driftsgrunnlag, men som i tidligere år ikke har tilhørt ovennevnte fartøygruppe.

Med utgangspunkt i fartøygruppens drivstofforbruk i 2021 og forventet forbruk i 2023, tilrår Fiskarlaget at Garantikassen for fiskere kan tildele kr. 2,50,- pr. liter norsk avgiftsbelagt drivstoff for kystreketrålere som søker om slikt tilskudd.

Fiskarlaget minner også i vårt brev om at rekefartøyene har store likviditetsutfordringer og at deres aktivitet er relativt stabil gjennom hele året. En tidlig stopp for tildelinger i 2023 vil ha begrenset fordelende effekt mellom fartøyene.

Fiskarlaget har derfor anbefalt en høy sats for tilskuddet.

Vi har samtidig anmodet Garantikassen for fiskere om å følge utviklingen av tildelinger og oppjustere vårt forslag til tilskuddssats dersom det er sannsynlig at det kan gjenstå deler av bevilgningen ved årets utløp.