Tilbake

Varsling av uønskede hendelser

Høsten 2021 sto flere kvinner fram med historier om seksuell trakassering og andre kritikkverdige forhold. Norges Fiskarlag har laget et informasjonsskriv med oversikt over hva lovverk og regelverk sier om trakassering.

Varsling av uønskede hendelser

Vi har i den senere tid opplevd at flere kvinner som har sitt arbeid om bord på fiskebåter har stått fram med historier om seksuell trakassering og andre kritikkverdige forhold.

For å slå det fast: Det er forbudt å trakassere noen, herunder seksuell trakassering, etter likestillings- og diskrimineringsloven. Den som opplever trakassering, mobbing eller andre uønskede hendelser på sin arbeidsplass, det være seg om bord på fiskebåt eller andre plasser, kan trygt varsle om dette. Vi har regler om varsling i skipsarbeidsloven som bygger på varslingsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Skipsarbeidsloven inneholder også bestemmelser som forbyr enhver form for diskriminering, herunder trakassering. Med «trakassering» menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Det kan varsles om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Det kan være forhold som er i strid med lover og regler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller handlinger som ellers strider mot etiske normer som det er bred tilslutning om i samfunnet. Lovbrudd regnes alltid som kritikkverdige forhold.

Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal etter arbeidsmiljøloven ha rutiner for intern varsling. Sjøl om arbeidsmiljøloven ikke gjelder om bord på fiskefartøy, bør man likevel ha varslingsrutiner slik den foreskriver. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene krever det.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Reglene skal være skriftlige og minimum inneholde en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, framgangsmåte for varsling og framgangsmåte for hvordan arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp varsling.

Det er flere korrekte framgangsmåter for å varsle om kritikkverdige forhold. Som hovedregel skal man først varsle til nærmeste leder. På en fiskebåt vil dette normalt være skipper. Ellers vil man naturligvis kunne varsle rederiet som arbeidsgiver. Man kan også varsle via verneombud, tillitsvalgt eller via advokat.

En arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til offentlig tilsynsmyndighet. Dette kan være Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sjøfartsdirektoratet eller politiet. Du kan også varsle til Fiskarlaget som din medlemsorganisasjon dersom intern varsling ikke er hensiktsmessig.

Landsstyret fulgte opp saken i sitt møte 20.–21. oktober 2021 der oppfølging og en rekke tiltak ble iverksatt:

  • «Landsstyret i Norges Fiskarlag har nulltoleranse mot trakassering, mobbing og annen urimelig og uverdig behandling av kolleger om bord og på land. Landsstyret ser svært alvorlig på de historier og refleksjoner om kvinnelige fiskeres opplevelser om seksuell trakassering og nedsettende holdninger som har kommet frem i en rekke medieoppslag den siste tiden. Landsstyret erkjenner at Norges Fiskarlags håndtering av likestilling og trakassering i fiskeflåten ikke har vært god nok. Landsstyret ber administrasjonen i Norges Fiskarlag sette i gang et større prosjekt for å forebygge trakassering og bedre likestilling både i fiskeflåten og i organisasjonen.  
  • Det er viktig at alle som jobber i den norske fiskeflåten har det bra og trygt på jobb. Fiskeflåten må stå sammen i jobben om å bekjempe trakassering på arbeidsplassen, enten det er på grunn av kjønn, legning, etnisitet, rase eller funksjonsevne. Landsstyret vil understreke at samtlige har et ansvar om å varsle om uakseptabel oppførsel og ta vare på sine kolleger om bord og på land. 
  • Landsstyret ber administrasjonen iverksette følgende tiltak i arbeidet for å forebygge trakassering og fremme likestilling i fiskerinæringen.  
  • Gjennomføre en workshop med tillitsvalgte, ansatte og kvinnelige medlemmer for å skape større eierskap, for å hente innspill til likestillingsprosjektet i Norges Fiskarlag og belyse hvordan arbeidet for å forebygge og hindre trakassering kan styrkes.  
  • Søke om prosjektmidler til arbeidet for å forebygge trakassering samt engasjere og rekruttere flere kvinnelige medlemmer til Norges Fiskarlag.  
  • Tariffseksjonene og Fiskebåt oppfordres til å ta spørsmål om likestilling, trakassering og arbeidsmiljø inn i arbeidet med tariffene. 
  • Styrke det holdningsskapende arbeidet, blant annet gjennom skolering av redere, skippere og mannskap innenfor områder som lovgivning, personalansvar og håndtering av varsler og trakasseringssaker. I dette arbeidet er det viktig å involvere tariffseksjonene, medlemslagene og gruppeorganisasjonene.  
  • Jobbe for at arbeidsmiljø, likestilling og trakassering får en langt større tyngde i fagopplæringen.  
  • Sørge for at det etableres et trygt varslingssystem i fiskerinæringen, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.»