Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.12.2014

Om lott eller part i fiske

A-ordningen fra 2015

Lott eller part i fiske og fangst skal rapporteres i a-meldingen. Dette kommer frem i en avklaring gitt til Fiskarlaget. Rapporteringen skal gjennomføres fra 2015 og gjelder både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør.

-Norges Fiskarlag har fått spørsmål knyttet til praksis ved den nye rapporteringen som innføres fra nyttår, den såkalte a-ordningen. Når det gjelder lott og partsavlønning så har vi nå fått en tydeliggjørende tilbakemelding fra Skattedirektoratet, sier fagansvarlig i Fiskarlaget økonomisjef Erling Holmeset jr.

-I informasjonen fra Skattedirektoratet vises det til at det i havfiskeflåten er vanlig med lottoppgjør en til to ganger i året. Avlønning av mannskapet kan for eksempel skje i juli måned for første halvår, og i desember/januar for andre halvår. I henhold til tariffene skal det utbetales et månedlig trekk (forskudd) til mannskapet i hver måned i perioden mellom lottoppgjørene. Dette utbetales selv om båten ikke er i fiske. Forskuddet avregnes så senere i lottoppgjøret.

Slik rapporteres lott eller part i a-meldingen

I a-ordningen skal brutto månedlig forskudd innrapporteres fortløpende for den måneden utbetalingene gjøres. Resultatet av lottoppgjør innrapporteres for den måneden avregning faktisk gjennomføres. Dette gjelder uansett om resultatet av lottoppgjøret er positivt eller negativt. 

Ved rapportering av lott og part i forbindelse med årsskifte følges realisasjonsprinsippet. Nærmere bestemt skal inntekt opptjent i år 1 som utbetales som lottoppgjør i år 2 rapporteres inn på en a-melding for desember for år 1. Dette er en videreføring av dagens praksis for rapportering via lønns- og trekkoppgaven.

Månedlig forskudd på lott, samt resultat av avregning som følge av lottoppgjør, innrapporteres som «Lott eller part (herunder minstelott) til fisker (tidligere kode 446)», se «Veiledningen til a-ordningen».

Regelverk

All lottinntekt behandles som inntekt av virksomhet etter skatteloven § 5-1, jf. § 5-30 og skal periodiseres etter realisasjonsprinsippet, jf. skatteloven § 14-2.

Lott eller part ved fiske- og fangstvirksomhet er innrapporteringspliktig etter ligningsloven § 5-2 første ledd bokstav i, og omfattes av plikten til å sende a-melding etter a-opplysningsloven § 3.

Det skal gjennomføres forskuddstrekk i lott eller part som utbetales til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet, jf. skattebetalingsloven § 5-6 nr. 1 bokstav c.