Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.10.2020

Om ferskfiskordningen

Landsstyret

Landsstyret har tirsdag gitt Norges Fiskarlags innspill til Fiskeridirektoratets henvendelse om ferskfiskordningen 2020.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har tirsdag fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til e-post fra Fiskeridirektoratet datert 14. oktober d.å. hvor direktoratet ber om tilbakemelding fra næringen på hvorvidt vilkårene for inneværende års ferskfiskordning bør endres for å legge til rette for en god ressursutnyttelse og god gjennomføring av inneværende års fiske.

Fiskeridirektoratet stiller i sin e-post følgende spørsmål til næringen:

  1. Bør avsatt kvantum til ferskfiskordningen økes i 2020? Eventuelt hvor mye og hvor skal dette kvantumet hentes fra?
  2. Hvordan bør ferskfiskprosenten eventuelt endres i tiden fremover?

Norges Fiskarlag viser til at ferskfiskordningen er overfisket flere år på rad, og for hvert år minsker avsatt kvantum til denne ordningen ved at overfisket trekkes av neste års avsetting. I tillegg til dette er det en utfordring med å stanse fisket tidlig på høsten, siden ordningens hensikt er å skaffe råstoff til industrien utenfor hovedsesongen.

Norges Fiskarlag er av den oppfatning av at myndighetene har flere muligheter for å tilføre ferskfiskordningen kvantum, slik at ferskfiskordningen på denne måten kan fortsatte utover høsten slik at den kan oppfylle sitt formål.

Det står igjen kvantum avsatt både til kvotebonus i forbindelse med levendelagring, og kvoteavsetningen på 7 000 tonn til rekreasjon, fritids og turistfiske-formål må antas å ha hatt en svakere utnyttelsesgrad i 2020, slik at noe kvantum også kan dekkes inn fra denne «kvotepotten».

I tillegg til dette er det også mulig å forskuttere noe kvantum fra 2021-kvantumet tiltenkt ferskfiskordningen, selv om dette ikke er en optimal løsning.

Under henvisning til foranstående gjennomgang og en helhetsvurdering av situasjonen går Norges Fiskarlag inn for at myndighetene må forsøke å holde ferskfiskordningen i gang så lenge som mulig utover høsten innenfor gjeldende innblandingsprosent. Behov for reduksjon av innblandingsprosenten må imidlertid sees i forhold til et justert (økt) disponibelt kvantum, utviklingen i forbruk/belastning på ordningen, samt gjenstående tidsperiode av 2020».