Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.11.2017

Olje trumfer tobis

Statoil får bore

Statoil FÅR bore i det sårbare tobisfeltet på Vikingbanken. Klima- og miljødepartementet har avslått klagene i saken fra Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Naturvernforbundet og Bellona.

Tillatelsen til boring ble påklaget etter at Miljødirektoratet gjorde vedtak 26. september 2017 om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord.

Nå er klagesaken avgjort og Klima- og miljødepartementet skriver i et brev til klagerne at departementet etter en samlet vurdering av saken ikke tar klagene til følge.

-Jeg har bare en kommentar i tillegg til det jeg alt har sagt i denne saken, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen: Dette er ikke styrkende for tilliten og samarbeidsklimaet mellom våre organisasjoner og myndighetene.

Vi gjengir her momenter fra svarbrevet som belyser de ulike siden av saken:

Saken

Vikingbanken er et viktig område for nøkkelarten tobis, som er spesielt stedbunden og ligger nedgravd i sand det meste av året. Fra desember til januar ligger befruktede egg på havbunnen til de klekkes i februar. Deretter flyter tobislarvene fritt i vannmassene. Når disse gyteproduktene blir svømmedyktige, samler de seg i større konsentrasjoner på tobisfeltene i mai og juni før de bunnslår på sensommeren.

Vikingbanken ligger i et område med etablert petroleumsvirksomhet. Tunefeltet er en havbunnsutbygging der brønnstrømmen transporteres i rør til Oseberg for prosessering. Tune-feltet ble funnet i 1995, plan for utbygging og drift ble godkjent i 1999 og produksjonen startet i 2002.

Hvorfor bore?

Formålet med boringen av brønnen er å fastslå om det kan være mulighet for tilleggsreserver til Tune-feltet som kan øke feltets levetid. Statoil anser en avklaring av potensialet i Tune Statfjord som kritisk for fremtidig bruk av infrastrukturen på Tune, som ellers vil bli nedstengt innenfor de nærmeste år. Planlagt borestart er midten av november.

KLDs vurdering

Klima- og miljødepartementet deler klagernes bekymring for den lave tobisbestanden på Vikingbanken. Departementet slutter seg imidlertid til Miljødirektoratets vurdering om at bidraget til den samlede belastningen fra den omsøkte boringen, både knyttet til fysisk påvirkning av havbunn, regulære utslipp til sjø og risiko for akutt forurensning, er av liten betydning og ikke vil forstyrre tobis i vesentlig grad med de tiltakene som er pålagt og planlagt gjennomført.

Klima- og miljødepartementet vurderer derfor at boringen av Tune Statfjord, med de tiltakene som skal gjennomføres, er i tråd med forvaltningsplanen for Nordsjøen og de rammene som er satt for boring på Vikingbanken.

Vi støtter videre Miljødirektoratet i deres vurdering av at aktiviteten ikke vil medføre mulige vesentlige konsekvenser for tobis og naturmangfoldet, og at vedtaket som er gitt ikke bryter med føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9.