Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.10.2019

Økte kvoter i 2020

Norge og Russland

Russland og Norge har blitt enige om en liten økning av flere kvoter for 2020. En avtale med Russland er torsdag undertegnet i Petrozavodsk i Karelen, der årets forhandlinger har foregått denne uken.

Russland og Norge har torsdag kommet til enighet om og signerte avtalen om forvaltning av fellesbestander i Barentshavet for 2020.

Avtalen

I den inngåtte avtalen videreføres prinsippet om at totalkvoter fastsettes og at kvotene fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland. Denne fordelingen er forankret i forskning og fiskerifaglige råd knyttet til bestandene.

Avtalen omhandler fellesbestandene nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer. Torskekvoten økes med 13 000 tonn fra årets felleskvote, mens hyseuttaket økes med drøyt 40 000 tonn. Blåkveite holdes uendret, mens det er enighet om en liten økning i uttaket av snabeluer. Kommisjonen har også tilsluttet seg rådet fra det internasjonale havforskningsrådet om heller ikke å åpne for loddefiske i 2020.

€“ Møtet og avtalen er et bevis på det gode forvaltningsarbeidet som vi har på fellesbestandene i Barentshavet. Dette gir muligheter også for fiskeåret 2020, sier Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen. I tillegg til kvoteavklaringer ligger det i avtalen forbedrede muligheter til informasjon om regelverk og regelverksendringer, som bidrar til økt gjensidig fiskemuligheter i hverandres soner.

– Et litt skuffende element i avtalen er reduksjonen av Norges mulighet til fiske etter reker i russisk sone. Reduksjonen vil være fra dagens nivå på 6000 tonn til 4500 tonn i 2020, sier Kjell Ingebrigtsen.

Store verdier

Førstehåndsverdien på fellesbestandene er for Norges del på mellom 16 og 18 milliarder kroner etter dagens prisnivå.

– Jeg opplever at både vi som fiskere og våre myndigheter på begge sider av grensa har et ønske om en forutsigbar og ansvarlig felles tilnærming til forvaltningen og uttaket av ressursene. Dette er et grunnleggende viktig aspekt som har preget forhandlingsklimaet i kommisjonen over tid, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Årets avtale bidrar til å skape en forutsigbar tilnærming til verdiskaping i 2020 og legger et videre godt grunnlag for det fortsatte samarbeidet mellom våre to land.

Om delegasjonen

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen møttes i år for 49. gang. Kommisjonen er ledet av fagmyndighetene i det respektive land og med næring og forvaltning som rådgivere. I alt består kommisjonen av drøyt 50 personer når forhandlingene pågår.

Fiskarlagets tre delegater er i forhandlingene rådgivere for norske myndigheter og vår rolle er å bistå Nærings- og fiskeridepartementet på beste vis for å ivareta norske interesser, sier Kjell Ingebrigtsen, som sammen med nestleder Arild Aarvik og landsstyremedlem Stig Meyer representerer organisasjonen i den norske delegasjonen.

Forhandlingene ledes fra norsk side av assisterende departementsråd Morten Berg. Fra russisk side er delegasjonen ledet av Ilja Sjestakov som er viselandbruksminister i Russland og leder av Det føderale fiskeribyrået.

Fiskeriministeren er også fornøyd med resultatet. Les hans uttalelse i pressemeldingen fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Kvoteavklaringene (totalkvoter)

Torsk 2020: 738 000 tonn (2019: 725 000 tonn)

Hyse 2020: 215 000 tonn (2019: 172 500 tonn)

Blåkveite 2020: 27 000 tonn (2018: 27 000 tonn)

Snabeluer 2020: 55 860 tonn (2019: 53 757 tonn)

Lodde: Ikke fangst i 2020 (Ikke fangst i 2019)