Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.07.2018

Økosystemtoktet 2018

Rapport fra toktet

– Betydelige, men varierende, fangstrater av makrell har så langt blitt kartlagt med «Kings Bay» og «Vendla» i sentrale, nordlige og nordøstlige deler av Norskehavet nord til 71.30°N. Dette melder toktleder Leif Nøttestad fra økosystemtoktet.

Det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet har ennå omtrent en uke igjen,. Mengdemåling av makrell, sild og kolmule og en rekke andre vitenskapelige gjøremål går etter planen. De to norske båtene, «Kings Bay» og «Vendla», arbeider seg videre nordover mot Bjørnøya og Svalbard, før toktet avsluttes og båtene klapper til kai i Tromsø 6. august. 

Toktlederne Leif Nøttestad og Are Salthaug har levert denne status- og stemningsrapporten, som vi her gjengir fra Havforskningsinstituttets nettside.

Nøttestad er også internasjonal koordinator og følger opp innsatsen til båtene fra Island, Færøyene, Grønland og Danmark som også deltar i makrellkartleggingen. 

Makrell

Betydelige, men varierende, fangstrater av makrell har så langt blitt kartlagt med «Kings Bay» og «Vendla» i sentrale, nordlige og nordøstlige deler av Norskehavet nord til 71.30°N. 

Det er lavere fangstrater av makrell i kystnære områder i Troms og Finnmark sammenlignet med ute i åpne havområder. Dette er tilsvarende makrellfordeling som kartlagt under første del av toktet fra kysten av Hordaland og nordover.

Sild

Både akustiske registreringer med ekkolodd og sonar og fangstratene i trålen av sild er så langt relativt lave i de sentrale, nordlige og nordvestlige delene av Norskehavet. Unntaket i den norske kartleggingen er del norsk vårgytende sild i som ble observert av «Vendla» ved kanten utenfor kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark. Prøver fra trålfangster viser snittstørrelse på om lag 30 cm, men også en del mindre sild i overkant av 20 cm.

Lakseforskning blant drivende isfjell

«Kings Bay» har nå gjennomført vitenskapelige undersøkelser (25-26 juli 2018) nær iskanten på Øst-Grønland (71-72°N; 19°W) med drivende isfjell.  

Et omfattende lakseprosjekt, SeaSalar, hvor Havforskningsinstituttet også deltar, skal blant annet bidra med innsamling av oseanografiske målinger og vannprøver i ulike vannmasser i det nordøstlige Atlanterhavet. En av målsettingene er å undersøke om forskjeller i vannkjemi i ulike vannmasser kan spores som avsetninger i skjell fra Atlantisk laks. 

Rognkjeks

Hvert eneste år får vi innslag av rognkjeks i bortimot hvert eneste tilfeldig forhåndsoppsatte trålhal i overflaten innenfor det formidable dekningsområdet på makrell-økosystemtoktet om sommeren.

Hval

Det har så langt blitt utført en god del hvalobservasjoner, og da spesielt nord/nordøst av Island, de nordvestlige havområdene rundt Jan Mayen og vestover mot kysten av øst Grønland. Det har blitt observert en gruppe blåhval, verdens desidert største skapning, som jaktet krill mellom Jan Mayen og Grønland. 

Videre har det blitt observert flere mindre grupper med knølhval som beitet på loddestimer like øst av Jan Mayen. I tillegg har vi så langt observert hvalarter som finnhval, vågehval og spermhval. Av delfinarter har vi observert en del grupper med spekkhoggere som jakter på makrellen, i tillegg til noen springere.

Temperatur og plankton

Når det gjelder en mer overordnet storskala oversikt over planktonkonsentrasjonene i de kartlagte kyst- og havområdene, vil ikke de kvantitative resultatene foreligge før etter toktslutt. Dette er på grunn av at tørrvekten fra planktonprøvene på hver stasjon må veies helt nøyaktig med finvekter på land. Dybdeprofildataene på temperatur, saltholdighet, oksygen og fluorosens blir sammenstilt og resultatene kvalitetssikret før publisering. 
 

Se også disse sakene på HIs side: 

Halvveis i årets makrelltokt

Set ut på makrelltokt med nytt land på laget