Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.07.2022

Økologisk viktig

Høring om skjellsand

Fiskarlaget påpeker i vår høringsuttalelse om uttak av skjellsand at dette ikke må skje fra områder der det er gyte-, oppvekst- og fiskeområder.

Høringsuttalelsen fra Norges Fiskarlag er gitt til: «Forskrift om undersøkelse og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder» som nå er oversendt til Olje- og energidepartementet (OED).

Forskriften er hjemlet i havbunnsmineralloven, som trådte i kraft 1. juli 2019. Havbunnsmineralloven skiller til en viss grad mellom utvinning av skjellsand i kystnære områder, og potensiell framtidig mineralutvinning lenger ute i dyphavet.

Olje- og energidepartementet viser til at den nye forskriften skal fastsette aktuelle unntak og tilpasninger fra bestemmelsene i havbunnsmineralloven.

Utkastet til forskrift bygger i stor grad også på gjeldende retningslinjer for skjellsanduttak fra 1993. Virkeområdet for den aktuelle forskriften vil være fra marbakken og ut til én nautisk mil fra grunnlinjene.

Negativt for sild

Skjellsand er en særegen naturtype, som har en viktig økologisk funksjon. Også fiskerne har erfart at skjellsanduttak kan ha negativ effekt i gyteområder, ikke minst for NVG-sild. Som kjent legger silda eggene sine på sjøbunnen, og flere av sildas gyteområder på skjellsand anses som svært viktige, også i en internasjonal sammenheng. 

Fiskeridirektoratets kartdatabase (Yggdrasil) viser et stort arealoverlapp mellom skjellsandforekomster og slike viktige gyteområder. 

Groper og større ujevnheter i sjøbunnen etter skjellsandutvinning kan virke som «feller», som samler opp råtten tang og tare og annet organisk materiale, noe som igjen kan føre til oksygensvikt.

Når dette virvles opp har fiskere erfart at det blir død bunn i nærområdet i relativt lang tid etter uttak. Større groper/ujevnheter på skjellsandbankene, som følge av uttak, har også vist seg å kunne ødelegge kaste- og låssettingsplasser og andre fiskeområder. 

Oppsuging av skjellsand har vist seg å ikke være mer skånsomt enn uttak fra gravemaskin på lekter, snarere tvert imot. I tillegg kan oppvirvlede partikler ha uheldig påvirkning på låssatt og mellomlagret fisk. 

På denne bakgrunn har Norges Fiskarlag bedt om at det i kapittelet om forsvarlig utvinning suppleres med følgende tekst:

 «Uttak av skjellsand, sand og grus skal ikke skje i viktige gyte-, oppvekst- eller fiskeområder, som er registrert i Fiskeridirektoratets kartdatabase». 

Vi har også bedt OED om å gjøre en god vurdering knyttet til hva skjellsanden brukes til. Det er i liten grad omtalt i høringsnotatet at slik sand i stor grad benyttes til etablering av kunstige sandstrender.

Les hele vår uttalelse her.