01.09.2023

Øk tilskuddssatsen

Drivstoff til rekeflåten

Norges Fiskarlag ber om en økning i satsen for tilskudd til kystrekeflåten. Ordningen som alt ligger der har rammer for et slikt grep, påpeker vi overfor Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges Fiskarlag har i vår henvendelse til departementet henvist til at det i forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023 satt av 23,449 millioner kroner til utbetaling i ordningen.

Forskriften setter et tilskudd på 2,5 kroner pr. fylte liter drivstoff som blir bunkret i Norge.

Norges Fiskarlag har innhentet informasjon fra Garantikassen for fiskere om utnyttelse av ordningen, og det vil per 1.  september være utbetalt et tilskuddsbeløp på lag 12,1 millioner kroner.

Garantikassen for fiskere opplyser at de er ajour i saksbehandlingen av innkomne søknader. Dette betyr at det anslagsvis gjenstår vel 11 millioner kroner på ordningen.

Med bakgrunn i dette har Norges Fiskarlag fredag påpekt at det er grunnlag for å øke tilskuddet, og vi har foreslått en økning fra 2,5 til 3,5 kroner.

Fiskarlaget viser til at reketrålflåten står ovenfor en svært krevende økonomisk situasjon i tiden framover også som følge av den store kvotereduksjonen for reke i Skagerrak og Nordsjøen i forbindelse med avtalen som ble inngått mellom Norge og EU i juni i år. En økning i satsen for tilskuddet vil avhjelpe denne situasjonen noe.