Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.04.2022

Nyttig møtepunkt

Fiskarmøte

God bredde og økt innsikt er stikkordene etter gjennomføringen av Fiskarmøtet i Svolvær fredag kveld.

Norges Fiskarlag var representert ved rundt 10 tillitsvalgte og ansatte da vi fredag kveld inviterte til et åpent Fiskarmøte i Svolvær.

I Anna Kaarbø-salen i 10. etasje ved Thon Hotel Lofoten var snøbygene så tette utenfor at utsikten ikke stjal oppmerksomheten fra møtet.

Møtet ble ledet av Hanne Fagertun, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Havvind og drivstoff

Leder Kåre Heggebø opplever at Fiskarlaget når gjennom med å synliggjøre at havvind er utfordrende for næringen.Leder Kåre Heggebø opplever at Fiskarlaget når gjennom med å synliggjøre at havvind er utfordrende for næringen.

-Stadige flere forstår våre utfordringer, men det oppleves samtidig som om hele det politiske miljøet er for det aller meste som gjelder havvind.

Han poengterte at dette er en alvorlig og vanskelig situasjon for fiskerinæringen.

Heggebø understreket at Fiskarlaget ikke mot vindkraft, men vi stiller klare krav om at vindkraft til havs ikke må gå på bekostning av havmiljøet, gyteområder, vandringsmønster og viktige fiskeområder. 

-Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan store områder med vindturbiner til havs påvirker havmiljøet og fiskebestandene. Føre-var-prinsippet må legger til grunn også her, og det er avgjørende med mer forskning og bedre kunnskap, sa han.

Når det gjelder drivstoffpriser er situasjonen nå svært alvorlig.

-En rekke rederier legger båter ved kai og sier opp mannskapet. Dette er dramatisk.

-Vi har spilt inn en rekke konkrete tiltak som vi mener de kan tas tak i umiddelbart, som å sette Co2-avgiften og andre avgifter på pause, fortalte han.

Han malte et bilde om at det handler om overlevelse for flere flåtegrupper, og opplyste at det er tett kontakt med regjeringen om utfordringene.

-Senest i dag var jeg i kontakt med politisk ledelse, og forhåpentligvis kommer det noe innen rimelig tid. Vi håper bare at det er godt nok, sa Heggebø.

Arbeider for god løsning

Generalsekretær Sverre Johansen ga de fremmøtte en statusoppdatering i arbeidet med å forenkle organisasjonsstrukturen.

Ambisjonen er at det landes tilrådninger som skal behandles på de ordinære årsmøtene til høsten.

Prosessen foregår nå som kjent ved at to arbeidsgrupper jobber ut en bred tilråding som skal munne ut i en modell med Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag, som sammen med dagens Fiskebåt blir de tre nye medlemsorganisasjonene innenfor Norges Fiskarlag.

Også kvinnelig representasjon var en del av innlegget, og der påpekte generalsekretæren at det må jobbes både smart og kreativt for å få bedre representasjon. 

-Vi må bygge stein på stein i arbeidet med å rekruttere og styrke organisasjonen, sa Sverre Johansen.

Leder Kåre Heggebø (t.v.) sammen med programleder Hanne Fagertun og Sverre Johansen

Reguleringer

Å være fisker krever innsikt i en rekke omfattende regelverk og Fiskarlaget gjør en stor jobb hver eneste dag for å bidra til at regler, pålegg og krav kan bli utformet slik at de fungerer best mulig for de som er på havet.

Jan Birger Jørgensen orienterte om rapportering og sporing som har vært en omfattende sak.

Han var også innom høstingsforskriften og «Kvotemelding 2.0».Jørgensen pekte spesielt på at vår hovedtilbakemelding når det gjelder sporing og rapportering har vært at den minste flåten bør han en forenklet løsning.

-Vi mener det fremdeles er et for omfattende rapporteringsregime det legges opp til å innføres. Vi står fast på at kystfiskeappen som bør brukes, poengterte han henvendt til representanter for kystflåten i salen.

Riksmegleren bidrar

Tariffseksjonene var i møtet representert ved de respektive lederne.Sigvald Berntsen i Båteierseksjonen og Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen informerte om at Riksmegleren nå vil bistå når det er behov for meklingsbistand i forbindelse med forhandlinger.

Tariffseksjonene skal i år ha ordinære forhandlinger om endringer og justeringer av tariffen.

De to lederne oppfordret medlemmer til å spille inn momenter og aktuelle problemstillinger til forhandlingene som skal gjennomføres til høsten.

Miljømerking

Tor Bjørklund Larsen er fagmedarbeider for våprt arbeid med miljøsertifisering, som han mener er et viktig og potensielt underfokusert område.

Alle de største fiskeriene i Norge var tidligere miljøsterifisert etter MSC-standarden. Nå har flere fiskerier mistet sine sertifikater som følge av manglende avtaler mellom kyststatene.

Dette gjelder nvg-sild, makrell og kolmule.

Nå er heller ikke skrei og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil sertifisert. Dette skyldes den langvarige situasjonen knyttet til kysttorsk.Tor Bjørklund Larsen opplyste at det arbeides etter flere akser overfor forskning og myndigheter for å komme på sporet igjen.

Hanna Bakke-Jensen

Moderne organisasjon

Det siste innlegget i møtet kom fra rådgiver Hanna Bakke-Jensen som påpekte at godt, langsiktig og solid organisasjonsarbeid må til for å gjøre Fiskarlaget sterkere.

-Vi må arbeide med å gjøre oss dagsaktuell, relevant og moderne. Da trenger vi å ha engasjerte medlemmer fra alle nivå og fra alle deler av næringen. Vi trenger menn og vi trenger damer, sa hun.

Hanna Bakke-Jensen, som har en master i organisasjon og ledelse i sin utdanningsbaggasje, manet til å arbeide godt lokalt for å aktivere hele medlemsmassen.

-For, sa hun, det er mange som aldri har blitt spurt om å delta i organisasjonsarbeidet. Vi ser at mange kvinner for eksempel kommer senere enn menn i i næringen. Det betyr jo at det er mange som har mye kompetanse med seg inn fra andre deler av samfunnet. Det må vi også evne å utnytte, påpekte hun.