Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-15 12:15:00
Om rundfrosset notsei
Mattilsynets disp
Om rundfrosset notsei
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mattilsynet har onsdag kommet med sin generelle dispensasjon for rundfrysing av notsei. Det påpekes at tilpasningen er midlertidig og knyttet til koronasituasjonen - og kun gjelder for notfisket etter sei i 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet bad 8. april Mattilsynet om å komme med en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriftens §§ 7 og 8 om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning.

Fiskekvalitetsforskriften § 39 åpner for å gi dispensasjon, men bare for «særlige tilfeller».

I brevet fra Mattilsynet påpekes det at denne ordlyden tilsier at det skal noe spesielt til for å få dispensasjon. Det vises til at tidsbegrensede vanskeligheter på grunn av uforutsette situasjoner, som koronavirusutbruddet, kan sies å være et slikt tilfelle. Mattilsynet understreker at terskelen for å få dispensasjon ligger høyt.

Grunnlaget

Departementet henviste i sitt brev til at de har: «... fulgt utviklingen av konsekvensene av Covid-19 og vært i tett dialog med næringen de siste ukene. Hvitfiskmarkedet er pt. svært volatilt, med frykt for redusert kjøpekraft og fallende etterspørsel, særlig etter ferske produkter, og det er en dreining mot etterspørselen av fryste produkter som en følge av koronavirusutbruddet. Departementet har under tvil kommet frem til at vilkåret om "særskilt tilfelle" er oppfylt...»

Vurderingen

I vurderingen av om dispensasjon skal innvilges har departementet lagt avgjørende vekt på hensynet til å gi fiskeflåten og næringen fleksibilitet på grunn av den vanskelige markedssituasjonen som følge av covid-19. De skriver videre: «Det er viktig å holde aktiviteten i norsk sjømatnæring i gang. Videre vil dispensasjonen gi norsk sjømatnæring fleksibilitet ved at den får anledning til å eksportere til flere ulike markeder.  Departementet har også tatt med i vurderingen at det allerede er gitt permanente unntak fra bløggekravet for flere arter, jf. § 7, tredje og fjerde ledd.»

Vedtak

Mattilsynet har med hjemmel i forskriften gjort følgende vedtak:

Fartøy og virksomheter på land gis dispensasjon fra kravet til sløying og bløgging av notsei, og tillates å fryse denne inn rund.

Fisk som ikke bløgges og/eller sløyes skal likevel håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytningsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.

Dispensasjonen gjelder så lenge det grunnet situasjonen med covid-19 foreligger et særlig tilfelle, begrenset til notseifisket for 2020.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.