Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2013-10-14 00:00
To forskningsmilliarder
Statsbudsjettet
image

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen Stoltenberg foreslått å sette av to milliarder kroner til marin forskning og innovasjon i 2014. 300 millioner er disponert til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy.

I pressemeldingen om dette budsjettområdet heter det:

Regjeringen handlingsplan Marint kunnskapsløft konkretiserer regjeringens satsing på marin utdanning, kompetanse og forskning de neste årene. I tillegg til forslag om økte bevilgninger, vil handlingsplanen bli fulgt opp videre gjennom prioriteringer innenfor eksisterende rammer til virksomhetene under Fiskeri- og kystdepartementet.

- Marin kunnskaps- og teknologiutvikling gir grunnlag for livskraftige norske arbeidsplasser og samfunn. Forslagene i statsbudsjettet skal samtidig sikre at livet i havet blir forvaltet på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Lakselus og rømming

 • Havforskningsinstituttets bevilgning er foreslått økt med fire millioner kroner for å styrke arbeidet med å overvåke lakselus og rømt oppdrettslaks og for å videreutvikle varslingsindikatorer i samarbeid med Veterinærinstituttet.
 • Veterinærinstituttets bevilgning er foreslått økt med to millioner kroner for å styrke arbeidet med å bekjempe lakselus i oppdrett.

Fremmedstoffer i villfisk

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) sin bevilgning er foreslått økt med fem millioner kroner for å styrke overvåkingen av fremmedstoffer i villfisk.

Næringsrettet forskning

 • Norges forskningsråds bevilgning er foreslått økt med seks millioner kroner til markedsforskning og forskning rettet mot teknologi- og produktutvikling. I tillegg omprioriteres fire millioner kroner innenfor FKDs tilskudd til Forskningsrådet, slik at satsingen til sammen blir på ti millioner kroner.

Tiltakspakken for torskenæringen

 • Nofimas bevilgning er foreslått økt med ti millioner kroner som en del av tiltakspakken for torskenæringen.
 • I samarbeid med Norges sjømatråd skal fem millioner kroner av dette gå til langsiktig, strategisk markedsarbeid for hvitfisk, og fem millioner kroner til å forsere arbeidet med fangsthåndtering og levendelagring.
 • Marint verdiskapingsprograms bevilgning er foreslått økt med 14 millioner kroner. Av dette skal seks millioner kroner gå til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk, og åtte millioner kroner skal gå til en teknologisatsing rettet mot hvitfisknæringen.

Økt infrastrukturstøtte til Nofima

 • Nofimas infrastrukturstøtte er foreslått økt med tre millioner kroner. I tillegg omprioriteres to millioner kroner innenfor FKDs tilskudd til Nofima, slik at satsingen blir på til sammen fem millioner kroner.

Isgående forskningsfartøy

 • Det er foreslått bevilget 300 mill. kroner i 2014 til investering i et nytt isgående forskningsfartøy.

Realfag og teknologi i skolen

 • Fiskeri- og kystdepartementet vil videre etablere to nye tverrfaglige undervisningsopplegg med vekt på realfag og teknologi, såkalte "Newton-moduler" i 2014, og legge til rette for mer samarbeid mellom skole og næringsliv.
 • Kunnskapsdepartementets forslag om en styrket satsing på realfag er viktig for å realisere marine muligheter.

Barents2020 og Horisont 2020

 • Utenriksdepartementet foreslår at det settes av ti millioner kroner innenfor tilskuddsordningen Barents2020 til utvikling av ny kunnskap om de marine økosystemene i nord.
 • Kunnskapsdepartementets forslag om full deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er viktig for marin forskning."

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.