Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-10-11 12:05
Fraråder loddefiske
ICES om 2020
Fraråder loddefiske
Lodde
Foto: HI

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) mener det ikke bør åpnes for loddefiske i Barentshavet i 2020. Havforsker Bjarte Bogstad sier bestanden er langt under grensen for å anbefale fiske neste år.

ICES kom fredag med sin anbefaling for lodde for kvoteåret 2020.

I en omtale hos Havforskningsinstituttet (HI) vises det til at Bjarte Bogstad er norsk medlem i rådgivingskomitéen til ICES (ACOM). Han er også med i den norske delegasjonen som skal delta på møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som starter kommende mandag.

HI skriver blant annet følgende:

- Kommisjonen har vedtatt ein regel for korleis loddebestanden skal forvaltast, og undersøkingane våre viser at det ikkje bør fiskast lodde til neste år. Russland og Noreg har som mål at lodda først og fremst skal fylle ei viktig rolle i økosystemet i Barentshavet-“ å vere mat for andre. Dersom vi finn ut at det blir eit overskot av lodde etter at torsken og andre viktige artar har tatt sitt, kan det opnast for fiske, fortel Bogstad.

Langt under grensa

Under økosystemtoktet om hausten måler forskarane det som kallast «den modnande bestanden », det vil seie den vaksne delen av loddebestanden. Den dannar grunnlaget for det som skal bli gytebestand neste vår. Då må forskarane berekne kor mykje torsken og andre artar forsyner seg av lodda i løpet av vinteren. Under toktet i haust målte forskarane den modnande bestanden til å vere på rundt 300 000 tonn.

- Den nedre grensa for gytebestanden er på 200 000 tonn, og prognosen viser at det er nesten 98 prosent sikkert at gytebestanden kjem under dette-“ sjølv utan fiske. Denne gongen ligg vi såleis langt under grensa for å tilrå kvote, seier Bogstad.

Gytebestanden består stort sett av tre og fire år gammal lodde.

Bogstad fortel at loddebestanden er liten i år, og at det også er lite umoden lodde.

- Mengda eitt år gammal lodde i haust er det lågaste vi har målt sidan 1995. Derimot var det over middels med loddeyngel i år, så det ser ikkje heilsvart ut, seier han.

God dekning

Bestandsvurderinga er basert på den akustiske dekninga som inngår i økosystemtoktet.

- Områdedekninga i toktet var god og dekka så godt som heile utbreiinga av bestanden. Eit mindre område i nordaust vart ikkje dekka, men like sør for dette området var det ikkje lodde og ein ville ikkje vente å finne lodde i dette nordaustlege området ut frå tidlegare observasjonar, avsluttar Bogstad.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.