Fiskarlaget Nyheter

2021-11-24 15:05:00
Torsk 2021
Kvotejusteringer
Torsk 2021
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har behandlet spørsmål om justeringer i kvotereguleringene for 2021 på torsk nord for 62N og torsk i Nordsjøen og Skagerrak. Se vedtakene i denne saken.

Vedtakene fra AU er medelt Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet onsdag ettermiddag.

«Torsk nord for 62° N

Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket og status på gjenstående kvote for torsk nord for 62° N per uke 45.

Norges Fiskarlag viser til e-post fra Fiskeridirektoratet datert den 15.10.2021 hvor det vises til at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Fiskeridirektoratet i oppdrag å lage et forslag til hvordan den økte overføringsadgangen på 5 % kan implementeres i årets regulering.

 Norges Fiskarlag har tidligere fattet vedtak om saken i Landsstyremøte 21.10.d.å., men med de siste ukers fisketakt og gjenstående torskekvantum i de enkelte reguleringsgruppene og samlet, foretok Landsstyret i møte 2.11.2021 en fornyet vurdering av hvordan den utvidete kvoteoverføringsadgangen (fra 10% til 15%) skal håndteres i de nasjonale reguleringene. I det reviderte forslaget har Norges Fiskarlag gått inn for «at den utvidete overføringsadgangen håndteres slik at det enkelte fartøy gis adgang til å kunne overføre inntil 15% av ufisket 2021-kvote til 2022, og ikke slik som foreslått i vedtaket fra 21.10.2021.»

Ovennevnte ble også kommunisert fra Fiskarlagets representanter på Reguleringsmøtet 9.-10.-11.2021. Dette innebærer støtte til alternativ 1 som drøftes i Fiskeridirektoratets saksdokumenter (torsk) til Reguleringsmøtet.

Til sist vil Norges Fiskarlag også vise til arbeidsutvalgsvedtak av 26.10.2021 hvor det anbefales at flere av de minste gruppene i Finnmarksmodellen (lukket gruppe) gis betydelig kvoteøkning (maksimalkvotetillegg) for å sikre at det ikke gjenstår kvoter som ikke kan overføres til 2022. Fiskarlaget har bedt Fiskeridirektoratet vurdere passende nivå på slike tilleggskvoter.

Norges Fiskarlag konstaterer imidlertid at fiskerimyndighetene fortsatt ikke har foretatt justeringer i årets torskereguleringer, og ber om at dette snarest foretas for å sikre kvoteutnyttelsen innenfor den økte kvoteoverføringsadgangen.

Fiskarlaget har også vurdert situasjonen innenfor trålflåten som må fiske om lag 27 000 tonn torsk fram til årsskiftet for å være innenfor 15%-adgangen til overføring til 2022. Fiskarlaget har kjennskap til at fisketakten i trålflåten pr. dags dato er god, men at kvoteutnyttelsen er litt ujevn mellom fartøyene og Fiskarlaget er av den oppfatning at fisket også må følges nøye framover innenfor trålgruppen. Fiskarlaget mener at som et første skritt må det vurderes (senere tidspunkt) intern refordeling i torsketrålgruppen ved å tildele maksimalkvotetillegg dersom dette skulle vise seg nødvendig. Fartøyene i denne gruppen har også adgang til å benytte seg slumpfisk-ordningen som også vil påvirke utnyttelsesgraden i denne gruppen.

Fiskarlaget er opptatt av å sikre at gjenstående torskekvote ved kommende årsskifte ikke overstiger den utvidete overføringsadgangen som er avtalt med Russland slik at norske kvoter går tapt. Dette betinger derfor fortløpende vurderinger av behov for kvotejusteringer resten av året, hvor avstemming ved årsskiftet vil avgjøre behovet for gruppetilpasninger.    

Sak 2 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak - 2021 – spørsmål om justeringer i kvotereguleringene

Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket og status på gjenstående kvote for torsk i Nordsjøen og Skagerrak per uke 45. Dette viser at det gjensto om lag 180 tonn av den norske kvoten.

Fiskarlaget ser behov for en refordeling som legger til rette for full utnyttelse av årets totalkvote. Årets reguleringer har vært utfordrende for hele flåten i Nordsjøen og fartøyene har brukt mye tid og ressurser på å finne fiskefelt som gir fangster med lav innblanding av torsk. Værforholdene i Nordsjøen er utfordrende på høst og tidlig vinter. Med økt tillatt bifangst vil flåten kunne velge fiskefelt som ligger nærmere kysten. Etter en helhetsvurdering anbefaler Fiskarlaget at man følger samme «mal» som tidligere med både å gi et lite kvotetillegg og å foreta en økning i enkelte av bifangstordningene. Norges Fiskarlag går inn for at følgende justeringer foretas:

-              Maksimalkvotene økes til 15 tonn i lukket gruppe (alle lengder)

-              Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 25 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

-              Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 15 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

-              Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker med stormasket trål med en minste maskevidde på 120 mm kan ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing ved fiske i Nordsjøen og inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing ved fiske i Skagerrak. I Skagerrak gjelder regelen også ved bruk av seleksjonspanel med maskevidde ned til 90 mm, eller ved bruk av sorteringsrist og med maskevidde ned til 70 mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen.

-              Fartøy som fisker med stormasket trål i Nordsjøen, unntatt fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse, kan ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

-              Fartøy som fisker med reketrål i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 5,0 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

Det bes om at Fiskeridirektoratet iverksetter anviste justeringer slik at norsk kvote blir utnyttet.»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.