Fiskarlaget Nyheter

2021-11-22 13:35:00
Ønsker mer kunnskap
Om utenlandske eiere
Ønsker mer kunnskap
Fartøy fra flåtegruppe til kai
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag er kritisk til at Fiskeridirektoratet ikke ønsker å kartlegge nærmere utenlandsk eierskap i den norske fiskeflåten. Fiskarlaget mener en slik kunnskap er viktig å få på plass, skriver vi i vårt høringssvar om eierkonsentrasjonsregler i kystflåten.

Fiskarlaget har gjort vedtak og gitt følgende svar i saken:

Høring - forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten

Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet ovennevnte høringsforslag og fattet slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets høringsnotat av 16.7.2021 om forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten. Behovet den gjennomgangen som Fiskeridirektoratet har foretatt er i samsvar med det Norges Fiskarlag uttalte i landsstyrevedtak av 29.4.2017 i forbindelse med behandlingen av Eidesen-utvalgets innstilling.

Norges Fiskarlag vil påpeke at det er viktig at man opprettholder en differensiert fiskeflåte og også opprettholder et bredt eierskap. Fiskarlaget konstaterer at eierkonsentrasjonen i kystflåten har økt siden sist dette spørsmål ble vurdert i 2007.

Sjøl om det per i dag ikke er noe som haster med begrensninger i eierkonsentrasjonen i alle fartøygrupper, da det er lav eierkonsentrasjon, særlig i fisket etter torsk nord for 62 graden, støtter Norges Fiskarlag Fiskeridirektoratets forslag om innføring av eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten. Fiskarlaget ber imidlertid om at eierskapsbegrensningen knyttet til deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 graden bør vurderes satt lavere enn 2% av gruppekvoten, slik direktoratet foreslår. Vi mener at det bør settes en grense slik at dagens eiere faller innenfor og slipper å selge seg ned.

Fiskarlaget mener at det framlagte forslag til begrensning i prosentandel av gruppekvoten for den enkelte fartøygruppe er godt nok. Tilordning av kvote bør skje basert på faktisk eierandel da eierstrukturene i kystfiskegruppen er noenlunde oversiktlige.

Av Fiskeridirektoratets høringsbrev punkt 5 - Sjømatindustriens eierskap i kystfiskeflåten, kan det oppfattes som at forslaget om innføring av eierskapsbegrensninger ikke skal omfatte sjømatindustrien med den begrunnelse at det for Fiskeridirektoratet vil være svært arbeidskrevende å utarbeide en fullstendig oversikt over industriens eierskap i fiskeflåten. Fiskarlaget kan ikke akseptere, og stiller i så tilfelle spørsmålstegn ved den forskjellsbehandling Fiskeridirektoratet synes å legge opp til mellom industriaktørene og de manntallsførte fiskerne. Norges Fiskarlag vil advare om en utvikling som svekker fiskers status til fordel for industriaktørene.

Norges Fiskarlag er kritisk til at Fiskeridirektoratet ikke ønsker å kartlegge nærmere utenlandsk eierskap i den norske fiskeflåten. Fiskarlaget mener det bør være i alles interesse å få en slik kunnskap slik at en kan få etablert et regelverk som forhindrer at en for stor andel av de norske fiskeressursene erverves av utenlandske eiere.»

Se utgangspunktet for høringen hos Fiskeridirektoratet i denne lenken.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.