Fiskarlaget Nyheter

2021-09-13 13:55:00
Uaktuelt med vindkraft
Træna Vest
Uaktuelt med vindkraft
Fiskerinæringen ønsker ikke vindkraftanlegg i området ved Træna.
Foto: Børre Johannessen

Norges Fiskarlag har orientert om fiskernes syn på sameksistens med vindkraftnæringa. Vi deltok sist uke med innspill på næringskonferansen «Havvind i havrommet», som ble holdt i Sandnessjøen.

I næringskonferansen var vi tydelige på at fiskerinæringa er samstemt i at det er uaktuelt å bygge ut vindkraft i området Træna Vest / Trænabanken. Imidlertid er vi villige til å gå i dialog om hvor det eventuelt kan bli aktuelt å bygge ut vindkraftverk andre steder.

Forutsetninger for sameksistens

Norges Fiskarlag ønsker å være positivt innstilt til andre næringer og interesser. I utgangspunktet gjelder det også i forhold til vindkraft. Forutsetningen er at slike utbygginger ikke må ødelegge for havmiljøet, gyte- og oppvekstområder eller for selve utøvelsen av fisket.

Vindturbiner til havs, både bunnfaste og flytende, søkes som regel plassert på relativt grunt vann. Slike grunner i havet vil oftest være sammenfallende med våre aller beste fiskebanker og gyteområder. Lokaliseringen av slike fiskeområder er på ingen måte tilfeldig, og de kan naturligvis vanskelig flyttes. Her må fiskeriene derfor ha førsteprioritet.

Store kunnskapsmangler

Det er fortsatt stor mangel på kunnskap om effekter av vindkraftverk på fiskeri og havmiljø, ikke minst gjelder det effekter på gyting og rekruttering. Det er derfor nå nødvendig å etablere tverrfaglig kunnskap om hvordan utbygging av vindkraft i norske farvann kan bli samfunnsøkonomisk lønnsom, totalt sett. I tillegg må sjøbunnen i aktuelle områder kartlegges i detalj gjennom MAREANO, slik at en etter hvert kan få et felles kunnskapsgrunnlag for god sameksistens. Dette må ligge til grunn allerede før konsekvensutredninger blir gjennomført.

Støtte fra flere hold

Strategisk konsekvensutredning fra 2012 viste til at Træna Vest var et kontroversielt område for eventuell utbygging av vindkraft. Konfliktene i forhold til fiskeri var store. Dette var ikke kun noe fiskeriorganisasjonene viste til. Også Fiskeridirektoratet anbefalte at området ikke måtte åpnes for vindkraftutbygging, noe etaten gjentok i 2020.

Træna Vest er heller ikke vurdert i forhold til sjøfugl, og NVE viste i konsekvensutredningen til at den samlede negative påvirkningen på naturmiljøet her kunne være vurdert for lavt. Når det gjelder Træna Vest og Trænafjorden–Selvær, så konstaterer vi at NVE så sent som i november 2020 slo fast at: «NVE mener det her har skjedd endringer, som kan gjøre områdene mindre egnet for utbygging.»

Etter Fiskarlagets oppfatning er det på dette grunnlaget helt uaktuelt å bygge ut Træna Vest / Trænabanken med vindkraft. En utbygging av vindkraftverk i dette området ville heller ikke vært i samsvar med Stortingets forutsetning, om at det er helt avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene.

Tid til å finne løsninger

Helgeland har det siste tiåret hatt et stabilt kraftoverskudd. Det er fortsatt ikke aktuelt å elektrifisere petroleumsinstallasjoner i Norskehavet fra Helgeland. Det er heller ikke mulighet for etablering av et såkalt «hybridnett» med overføringskabler til kontinentet, slik som i Sørlige Nordsjø. Dette er viktige årsaker til at ingen områder utenfor Helgeland er åpnet for utbygging av vindkraftverk per i dag. Selv om den nye stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser viser til at det kan bli aktuelt å vurdere åpning av nye områder for vindkraft, så er det fortsatt god tid til å finne løsninger for reell sameksistens utenfor Helgeland.

Lenke til Fiskarlagets høring av veilederen for vindkraft til havs

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.