Fiskarlaget Nyheter

2021-05-26 13:55
Brukerforum om rapportering
Møtte ministeren
Brukerforum om rapportering
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sammen med Fiskarlagslederen under et besøk ved vårt hovedkontor i fjor sommer.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Statsråden ønsker etablering av et brukerforum knyttet til innføring av elektronisk rapportering og sporing i den minste flåten. Det ble klart etter møte mellom Fiskarlaget og myndighetene.

Norges Fiskarlag har over tid påpekt behov for tilpasninger i myndighetenes ambisjonsnivå knyttet til innføring av elektronisk rapportering og sporing av også den minste delen av flåten. Bakgrunnen for vårt initiativ er at departementet har bestemt at også flåten under 15 meter skal omfattes av samme rapporterings- og sporingskrav (ERS/VMS) som flåten over 15 meter.

Vi har etterspurt et møtepunkt for å formidle vårt syn og det er nå gjennomført et møte mellom Fiskarlaget, departementet og Fiskeridirektoratet.

Fra Fiskarlagets side viste vi i møtet til våre gjentatte krav om justeringer av myndighetenes ambisjonsnivå og vår anbefaling om at det må være tilstrekkelig at flåten under 15 meter sender en landingsmelding, heller enn at de må gjennomføre det samme antallet innrapporteringer som den større flåten.

Posisjonsdata

Når det gjelder posisjonsdata så har Fiskarlaget støttet at dette innføres for alle norske fiskefartøy.

Vi har imidlertid påpekt at AIS må være en akseptabel løsning for den minste flåten, eventuelt alternativt et lukket sporingsutstyr som blant annet ble godkjent og tatt i bruk i fjor av flere fartøy som fisket etter leppefisk.

Det er mange forhold som skiller en kystbåt på åtte meter og en havfiskebåt på 60 meter, og som derfor taler for at disse må underlegges ulike elektroniske rapporteringsplikter.

Dette gjelder både operasjonelle og kostnadsmessige forhold. Bare de kostnadsmessige konsekvensene av å pålegge alle sjarkene under 15 meter VMS-kravet, vil ut fra anslag som er gjort bety en kostnad for fiskeflåten på rundt 50 millioner kroner i engangskostnad. Det er knyttet til investering i det rimeligste utstyrsalternativet. I tillegg må det påregnes årlige driftsavgifter på minst 10 millioner kroner.

Står fast

Statsråden påpekte i møtet at det nå er satt en kurs i denne saken og at han var opptatt av å følge den. Han var samtidig opptatt av å ha en god dialog med næringen og at det måtte finne pragmatiske løsninger som har god brukervennlighet.

Statsråden henviste til at det er satt en tidsplan for innfasing av nytt rapporteringsregime, men at den kanskje er for ambisiøs. Han er derfor åpen for at det kan være aktuelt å bruke litt mer tid.

Fra Fiskeridirektoratets side ble det også vist til at de er opptatt av brukervennlighet og at man må ha en god dialog med fiskerne og at både fiskerne og leverandører av systemer involveres direkte i en felles prosess videre framover.

Det var på den bakgrunn at fiskeri- og sjømatministeren konkluderte med at det vil være naturlig å be Fiskeridirektoratet etablere en arena hvor fiskerne og leverandører av systemer, samt myndighetene, representert ved Fiskeridirektoratet, kan diskutere videre rammer for innføring av ERS/VMS i den mindre fiskeflåten – og med særlig fokus på brukervennlighet.

Positiv til forum

Norges Fiskarlag var i møtet tydelig på at det er helt nødvendig å inkludere fiskerne i den videre prosessen med ERS/VMS.

Vi er av den grunn positiv til statsrådens forslag om et brukerforum.

-Fiskarlaget venter nå på invitasjon fra Fiskeridirektoratet for å delta i det planlagte brukerforumet knyttet til videre utvikling av systemer knyttet til elektronisk rapportering og sporing i den minste flåten, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Sammen med både generalsekretæren og assisterende generalsekretær deltok han i møtet.

-Vi hadde også med oss aktive brukere fra både nord og sør, representert ved Børre Johannessen som er leder Lurøy Fiskarlag og Thor Udøm leder i Mandal Fiskarlag.

    Les mer:

Vi har over tid hatt saksbehandling og gjort vedtak knyttet til det aktuelle sakskomplekset, senest etter Landsstyrets vedtak 21. januar i år. Les omtale av det vedtaket om myndighetene oppfølging av utvalgsinnstillingen om fiskerikriminalitet.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.