Fiskarlaget Nyheter

2021-05-21 09:55:00
Krever raudåte-stopp
Landsstyrevedtak
Krever raudåte-stopp
Raudåte
Foto: Karsten Hansen/HI

Landsstyret har gjentatt krav om umiddelbar stopp i raudåtefisket. Brev om vedtaket er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte i 19. mai 2021 og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det for tiden pågår et kystnært fiske etter raudåte innenfor grunnlinjen nord for 62?N. Etter det Fiskarlaget kjenner til er dette fisket i regi av en forskningstillatelse, da ordinært fiske etter raudåte med fartøy med avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 eller 2 etter konsesjonsforskriften må foregå utenfor grunnlinjen.

Norges Fiskarlag viser til organisasjonens tidligere krav knyttet til høsting av raudåte, senest landsstyrevedtak 9/20 av 27. januar 2020 (vedlagt). I nevnte vedtak framkommer bl.a. følgende:

På tross av forsøkene fra Havforskningsinstituttet på å berolige fiskerne om konsekvensene av raudåtetråling, er Fiskarlaget fortsatt bekymret over negative konsekvenser lokalt i kystnære områder. Norges Fiskarlag krever derfor at gjeldende forvaltningsplan korrigeres slik at det ikke tillates raudåtefangst innenfor 1 000 meters dybdekoten, slik Fiskarlaget har bedt om i tidligere innspill. Fiskarlaget krever videre at dette også må gjelde forsøkstillatelsen som ble gitt for perioden 2017-2022, og i det minste må det ikke tillates raudåtefangst innenfor grunnlinjen i medhold av denne forsøkstillatelsen, slik tilfellet er i dag.

Under henvisning til foranstående krever Norges Fiskarlag at myndighetene øyeblikkelig stopper all høsting av raudåte innenfor grunnlinjene. I den forbindelse påpekes særlig risikoen knyttet til driften av sildelarver på vei nordover i kyststrømmen.

For øvrig fastholder Norges Fiskarlag øvrige synspunkter/krav knyttet til raudåthøsting, slik dette framkommer i vedlagte landsstyrevedtak av januar 2020.»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.