Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2017

Nye arbeidsregler

ILO 188

Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for fiskere ble innført i Norge 16. november. Konvensjonen gjelder alle fiske- og fangstfartøy uansett størrelse og vil bli kontrollert ved tilsyn.

Formålet med konvensjon er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning.

Fiskarlaget ber om møte

De fleste av bestemmelsene i konvensjonen er allerede ivaretatt i norsk regelverk, men noen endringer er nå tatt inn i norske forskrifter.

Norges Fiskarlag har uttrykt bekymring for at rapportering og administrasjon vil øke som følge av de nye kravene i ILO-konvensjonen og var tydelige på dette i sitt høringssvar til Sjøfartsdirektoratet om ILO 188.

Vi har bedt om en dialog med Sjøfartsdirektoratet om de nye reglene og håndhevelsen av disse. Særlig tematikken knyttet til reguleringen av arbeids- og hviletidsbestemmelsene og dokumentasjonskravet knyttet til dette er spilt over som moment vi ønsker å drøfte i et møte med direktoratet.

 

De viktigste regelendringene

Parallelt med gjennomføringen av ILO 188 i norsk rett, endres varigheten av Fartssertifikatet for fiske- og fangstfartøy fra 4 til 5 år, melder Sjøfartsdirektoratet i en omtale av saken.

Det blir krav om sertifikat for arbeids- og levevilkår for fiskefartøy med:

  • største lengde 15 meter eller mer og er sertifisert for Havfiske I eller større fartsområder.
  • lengde (L) 24 meter eller mer og er sertifisert for Bankfiske I eller større fartsområder.

  • Krav om gyldig helseerklæring
  • Det blir krav om mannskapsliste for alle fiskefartøy
  • Fiskefartøy med lengde 24 meter eller mer, blir det krav om bemanningsoppgave som viser fartøyets sikkerhetsbemanning fra 1 juli 2018.
  • Nye krav knyttet til arbeid og utplassering av ungdom på norske fiskefartøy
  • Arbeidsavtaler og dokumentasjon på arbeids- og hviletid skal være tilgjengelig ombord.
  • For de som arbeider ombord på fiskefartøy skal heller ikke den allminnelig arbeidstiden overstige 48 timer i uken, beregnet som et gjennomsnitt i en periode som ikke skal overstige 12 måneder.

Detaljert informasjon finner du i denne linken til Sjøfartsdirektoratet eller på www.yrkesfisker.no