Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.09.2020

Ny ISO-standard

Avfall på fiskefartøy

Det er nå avklart at det blir startet opp arbeid for en internasjonal standard (ISO) for håndtering av avfall ombord på fiskefartøy. Initiativet til en slik standard kom fra Norges Fiskarlag høsten 2019.

ISO har besluttet å følge opp initiativet fra Norges Fiskarlag om å utarbeide en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy.

Det oppnevnes nå en nasjonal arbeidsgruppe, en såkalt «speilkomite», og en internasjonal komite. Disse vil ha sine første møter i henholdsvis september og oktober. Sekretariatsarbeidet i den aktuelle ISO-komiteen gjøres i dette tilfellet av Standard Norge.

Standard Norge arbeider nå med å invitere aktuelle interessenter og samarbeidspartnere i Norge til å delta i dette arbeidet.

Viktig steg

-Det er et viktig steg som nå tas for å bidra til å vise at næringen tar et aktivt ansvar for avfallshåndteringen. Jeg håper den nye standarden blir et verktøy som tas i bruk av næringen på bredt plan.

Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Han peker på at fiskeri- og sjømatnæringen blir pekt på som kilde for mye av dagens avfall i havet.

-Vi har fått en økt bevissthet om at havet ikke kan brukes som avfallsplass og fiskeren forstår at havet trenger å ha en god tilstand for å fortsette å gi sunn og bærekraftig mat. Så håper jeg også at vi får til et godt internasjonalt samarbeid om håndtering og gjenvinning på land, sier Ingebrigtsen.

Bakgrunn

Standard Norge har etter forslag fra Norges Fiskarlag startet med å utvikle en internasjonal standard for reduksjon og håndtering av avfall på fiskefartøy. I dette arbeidet involveres nøkkelvirksomheter, med ulike roller, langs verdikjeden.

Norges Fiskarlag lanserte sitt initiativ under Our Ocean-konferansen som ble holdt i Norge i oktober 2019.

Vi viste da til at forsøpling og annen forurensning av hav og ferskvannsforekomster er et voksende problem som truer biologisk mangfold og mulighetene til fremtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter, forbrukere og diverse næringer har et ansvar for å snu utviklingen. Problemet har både nasjonal og global karakter.

For å forbedre situasjonen har altså Norges Fiskarlag foreslått å utvikle en internasjonal standard for fiskefartøy, der hensikten er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen globalt.

Målet er å bidra til at den internasjonale fiskeflåten gis et rammeverk som pålegger næringen et tydeliggjort ansvar om ikke å tilføre makro- og mikroplast i vann, samt at bidraget medfører redusertforsøpling av strender og andre kystnære områder. Standarden vil også kunne bidra positivt når det gjelder å unngå spøkelsesfiske. Systemet som utvikles, må kunne fungere sømløst sammen med utstyrsleverandører til næringen, for eksempel knyttet til bruk av emballasje, samt mottaksapparat for avfall på land og virksomheter som prosesserer dette videre.

FNs bærekraftsmål

Prosjektet som settes i gang vil i tillegg støtte opp omkring pågående arbeid med sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og arbeid med ressursøkonomisering samt flere av FNs bærekraftmål, som blant annet det å beskytte liv under vann (bærekraftsmål 14) og på land (15).

Arbeidsgruppe etablert

Etter forslag fra Norge er det nå etablert en arbeidsgruppe i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, under ISO/TC 234, Fisheries and aquaculture. Denne har fått betegnelsen ISO/TC 234/WG 10, Waste management on fishing vessels.

Standarden som utvikles vil få betegnelsen ISO 5020, Waste reduction and treatment on fishing vessels. Arbeidet vil ha norsk ledelse og sekretariat, og Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget vil lede det internasjonale arbeidet.

I tillegg er det oppnevnt én norsk ekspert til det internasjonale arbeidet, men her ønsker vi flere. En nasjonal speilkomite, SN/K 589, Avfallshåndtering på fiskefartøy, er under opprettelse, denne skal fungere som en ressursgruppe med spesielt ansvar for å fremme norske synspunkter i det internasjonale arbeidet.

Norsk versjon

Så snart ISO 5020 foreligger, vil den bli oversatt til norsk, dette for ytterligere å øke brukervennligheten av den for hjemlige forhold. Frem mot ferdig standard vil utviklingen bli fulgt opp med diverse informasjonstiltak og eventuelt også opplæring for å forberede aktuelle virksomheter om hva den nye standarden inneholder og hvordan de mest mulig effektivt kan ta den i bruk.

I tillegg til at arbeidet vil bidra til renere marint miljø, tror vi tiltaket vil gi et økt omdømme for fiskeriene og andre virksomheter langs de involverte verdikjedene, gjennom å demonstrere at vi tar forsøpling og annen marin forurensning på alvor og at vi gjør noe aktivt for å bedre situasjonen.

  • Arbeidet er så langt støttet av Fiskernes Agnforsyning, Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond.

Kontaktpersoner

Norges Fiskarlag:

  • Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, jan.henrik@fiskarlaget.no eller 976 82 469

Standard Norge:

  • Knut Jonassen, kjo@standard.no eller 900 33 026