09.06.2023

– Nødvendig avklaring for fiskerne

Makrellavtale Norge – Storbritannia

Norge og Storbritannia har blitt enige om en makrellavtale for 2023. – Basert på en helhetsvurdering mener vi dette er en akseptabel avtale for norske fiskere, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022 og er en avtale mellom de to landene for inneværende år.

– Vi skulle gjerne sett at det kom på plass en avtale som omfattet alle kyststatene, men til tross for iherdig innsats det siste året har det foreløpig ikke latt seg gjøre. Avtalen mellom Norge og Storbritannia er viktig i seg selv, og kan forhåpentligvis også bidra til forhandlingene med de øvrige partene kan konkluderes, sier Kåre Heggebø.

Forvaltningen av makrellbestanden i Nordøstatlanteren har de siste årene vært preget av at kyststatene ikke har kommet til en enighet om fordeling av bestanden seg imellom. For norske fiskere har det blant annet medført at de tradisjonelle fiskefeltene i britisk sektor har vært utilgjengelige. Avtalen mellom Norge og Storbritannia innebærer altså at de to største partene har kommet til enighet.

Til tross for at kyststatene de siste årene ikke har kommet fram til en avtale om makrellforhandlingene, så er makrellbestanden i god forfatning. Begrensningene i soneadgang til særlig britisk sektor har imidlertid vært en usikkerhetsfaktor for norske fiskere.

– Norske fiskere har de siste årene demonstrert at det er mye makrell i norske farvann, og bidratt til å styrke vår forhandlingsposisjon. Avtalen som nå er inngått mellom Norge og Storbritannia gir økt fleksibilitet for gjennomføringen av fisket, og kan bidra til et mer energieffektivt fiske på makrell av god kvalitet, sier Kåre Heggebø.

– Norske myndigheter har strukket seg langt for å komme til enighet med Storbritannia, og selv om vi gjerne skulle sett en høyere norsk andel så er dette en løsning vi kan støtte, sier Heggebø.

Norges Fiskarlag har understreket at norske myndigheter nå snarest måtte ferdigstille den nasjonale reguleringen for 2023, fordi makrellfisket er i ferd med å starte opp.

I en pressemelding fra departementet fredag morgen sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran seg fornøyd med at avtalen nå er på plass:

– Storbritannia og Noreg er dei to største makrellnasjonane, og denne avtalen er derfor eit viktig skritt i retning av ei endå betre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde sjølvsagt vore fint om vi hadde fått til ein avtale som omfatta dei andre kyststatane også, og eg håper at eksempelet som Noreg og Storbritannia no set, bidreg til at dei andre kyststatane etter kvart kjem etter, seier Skjæran.

Makrell er økonomisk sett ein viktig bestand for Noreg, og ligg som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 altså bli på totalt 245 688 tonn.
Avtala mellom Noreg og Storbritannia omhandlar blant anna storleiken på dei nasjonale makrellkvotane, overføringar av makrellkvotar og styrka vitskapeleg samarbeid. Noreg får også høve til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias si sone.

I pressemeldingen fra departementet opplyses det at forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp igjen til høsten.