19.06.2024

Nekter å gi renter

NAV klages inn

NAV nekter å betale renter selv om Trygderetten har fastslått at et trygdebeløp på nesten 800 000 kroner i årevis feilaktig var krevd tilbake fra fisker Kurt Inge Nygård. Saken er påklaget.

Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø mener NAV ikke behandler saker likt, og ikke har konsekvent praksis.

-Nygård har fått medhold i at NAV gjorde feil og har fått pengene sine tilbake. Vi mener han etter folketrygdloven SKAL ha renter for den tiden den pengesummen ikke kunne disponeres av ham selv. Her gjør NAV en stor feil, og dette er en sak vi vil forfølge helt ut, sier Ståle Hellesø.

Har avslått

Saken har allerede pågått en tid. Hoveddelen av saken har pågått siden 2019, mens rentesaken ble fremmet 30. oktober 2023. Da sendte Hellesø krav om renter på pengene. 13. mars i år avslo NAV kravet om renter på det aktuelle beløpet på 792 792 kroner.

Dette var penger som Nygård fikk tilbakebetalt fra NAV i juni 2023.

NAV har ulik intern praksis

NAV har avslått rentekravet og begrunnet dette i at det er lang og fast praksis i NAV på at det ikke kan gis renter ved omgjøring i klage- og ankeinstansen av vedtak om tilbakebetaling av for mye stønad.

NAV viser til at folketrygdloven § 22-17 kun hjemler rente ved etterbetaling av trygdeytelser og altså ikke ved tilbakebetaling av trygdeytelser.

Ståle Hellesø er ansatt som advokat i Norges Fiskarlag.

Ståle Hellesø har påklaget avslaget og vist til at i forbindelse med den såkalte NAV-skandalen fikk 793 personer utbetalt renter. Det er dokumentert at der trygdebeløp feilaktig ble krevd tilbake i NAV-skandalen, ble renter betalt for perioden saksøkerne ikke hadde disponert pengene. I rettskraftig dom fra Oslo tingrett som angår spørsmålet om rentekrav anførte Staten i saken følgende;

«Trygdemyndighetene mente det var riktig å bruke rentebestemmelsen i § 22-17 på alle selv om ordlyden ikke passer godt på tilbakebetalingene. Dette av likhetshensyn og fordi forsinkelsesrenteloven uansett ikke gjelder.»

Advokat Ståle Hellesø viste til dette momentet i sin klage til NAV og anførte at trygdeorganet med dette hadde foretatt en bevisst praksisendring på å likestille tilbakebetaling og etterbetalings-tilfellene slik at det i begge situasjoner skal gis renter.

Hellesø viste i klagen til at denne praksisendringen selvsagt må gjelde for alle tilfeller der NAV feilaktig har krevd trygdebeløp tilbakebetalt.

Tydelig og enkelt krav

-Jeg er glad for den bistanden Ståle Hellesø har gitt meg i denne saken, sier Kurt Inge Nygård.

57-åringen fra Klokkarvik sier det oppleves merkelig at NAV opptrer så steilt – noe de har gjort flere ganger i hans sak.

-En ting var kampen for å få medhold i første omgang. Så har NAV brukt lang tid i denne saken. Jeg forstår ikke hvordan jeg skulle klart å håndtere dette uten den bistanden som jeg har fått fra Fiskarlaget gjennom medlemsfordelen med advokatbistand, sier Kurt Inge Nygård.

Ståle Hellesø opplyser at avslaget om rentegodtgjørelse er anket til høyere instans i NAV.

-Vi krever at det beregnes og utbetales renter på beløpet for den perioden Nygård ikke har disponert pengene. Hjemmel for rentekravet er folketrygdloven § 22-17 og den praksisendring som NAV foretok i forbindelse med den såkalte NAV-skandalen.

Dette var forhistorien

I februar 2023 meldte vi i Fiskarlaget om at Kurt Inge Nygård fikk medhold i Trygderetten.

Da saken løste seg hadde fiskeren fra Klokkarvik siden 2019 hatt et krav på nesten 1,8 millioner kroner hengende over seg.

Regler om foreldelse av krav gjorde at det på oppløpssiden handlet om de om lag 800 000 kronene som omtales i denne omtalen av saken.

Spørsmålet var om han hadde mottatt penger urettmessig eller ikke. Kjennelsen fra Trygderetten ga Nygård fullt medhold.

Det var en svært alvorlig kreftsykdom som medførte at Kurt Inge Nygård ble innvilget arbeidsavklaringspenger mellom 2015 og 2019.

Han sa i februar i 2023 at saken har vært en stor belastning.

– Jeg er glad jeg var kommet så langt i livet som jeg var da dette skjedde. I verste fall måtte jeg tidligere i livet ha solgt hus og hjem for å få livet til å gå rundt, sier han og understreket hvor mye det hadde betydd å få bistand overfor NAV.

Les detaljene i oppslaget fra februar 2023: