26.06.2024

Næringsplan for havene

Kåre i paneldebatt

Regjeringen ønsker å sikre bedre sameksistens i norske havområder.

Norges Fiskarlag deltok i dag i en panelsamtale i forbindelse med at fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss lanserte Regjeringens næringsplan for de norske havområdene.  

I pressemeldingen vises det til at Regjeringen har store ambisjoner for havnæringene, og at den ønsker å bidra til at både eksisterende og nye havnæringer utvikles innenfor bærekraftige rammer, samtidig som vi tar vare på livet i havet, legger til rette for at havnæringene bidrar effektivt til kutt i klimagassutslipp, og ivaretar Forsvarets behov for øvingsfelt til sjøs.

I næringsplanen for havområdene presenteres ti prinsipper for arealbruk til havs (se under). Prinsippene skal bidra til forutsigbarhet for brukerne av havet og danne et godt grunnlag for sameksistens i norske havområder i årene fremover, slik at havnasjonen Norge kan utvikles videre på en god og bærekraftig måte.

Fiskarlagets leder Kåre Heggebø deltok i panelsamtalen etter lanseringen, sammen med representanter for Offshore Norge, Norges Rederiforbund og WWF. Heggebø gratulerte ministeren med meldingen, og takket for det omfattende arbeidet som har blitt lagt ned av de tre departementene.

Heggebø bemerket imidlertid at utredningen viser at det ikke fins noe «sesam sesam» som vil løse arealutfordringene fremover, og påpekte også at det ikke holder å kun ta hensyn til gyte-, oppvekst- og fiskeområder, men at slike areal må sikres for fremtiden.

Her kan du lese regjeringens næringsplan for norske havområder

Her er Regjeringens 10 overordnede prinsipper og beslutninger om arealbruk til havs:

 • Legge til rette for effektiv arealbruk
  Arealene skal utnyttes slik at det bidrar til størst mulig samlet nytte for samfunnet. Det skal ikke beslaglegges mer areal enn nødvendig og det oppfordres til flerbruk av areal. Et premiss for effektiv utnyttelse er at arealet er godt egnet for det aktuelle formålet.
 • Ta hensyn til marin natur
  Marin natur skal tas hensyn til ved beslutninger om arealbruk i havområdene. Påvirkning på miljøet som følge av arealbruk til havs skal vurderes ut fra den samlede belastning som marine arter og økosystemer vil bli utsatt for.
 • Ta hensyn til fiskeriene
  Viktige gyte-, oppvekst- og vandringsområder og sentrale fiskefelt skal tas hensyn til ved beslutninger om ny næringsvirksomhet til havs.
 • Legge til rette for havnæringer i alle havområder
  Ved prosesser som kan lede frem til åpning av areal for næringsvirksomhet er ingen havområder utelukket, og det bør i utgangspunktet vurderes områder i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Hvilke havområder som vurderes, avklares i den enkelte prosess ut fra forholdsmessighet og effektiv ressursbruk.
 • Legge til grunn et helhetlig og oppdatert kunnskapsgrunnlag
  Beslutninger om arealbruk til havs skal fortsatt bygge på oppdatert kunnskap om de marine økosystemene, hvordan et tiltak påvirker disse, og hvordan et tiltak påvirker annen bruk av arealet. Kunnskap for å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske nytten skal også legges til grunn. Krav til kunnskapsgrunnlag bør, for å sikre effektivitet, stå i et rimelig forhold til arealbrukens karakter og omfang.
 • Sørge for tidlig avklaring av mulige arealkonflikter
  Relevante myndigheter skal involveres så tidlig som mulig i statlige beslutningsprosesser om bruk av areal. For aktivitet som kan medføre langsiktig arealbruk er kartlegging av mulig konfliktpotensial særlig viktig.
 • Sikre at berørte interesser blir involvert i statlige arealprosesser
  Statlige myndigheter skal sikre at berørte interessenter blir involvert gjennom åpne, samordnede og forutsigbare prosesser.
 • Legge til rette for grønn omstilling
  Det bør blant annet legges til rette for arealbruk som stimulerer til teknologisk utvikling og grønn omstilling ved for eksempel å redusere klimagassutslipp, binde karbon, produsere fornybar energi eller fornybare ressurser.
 • Sikre innsamling og deling av relevante data
  Næringsaktører som får tildelt rettigheter til areal til havs kan pålegges å samle inn og dele relevante data. Etablerte standarder for datahåndtering skal fortrinnsvis benyttes. Ved deling av data skal nasjonal sikkerhet, konfidensialitetsforpliktelser, konkurransemessige forhold og immaterielle rettigheter ivaretas.
 • Ta hensyn til sameksistens gjennom hele livssyklusen
  Sameksistens med andre næringer og formål, og minst mulig negativ påvirkning på marin natur skal ivaretas gjennom hele livssyklusen. Etter avsluttet aktivitet bør areal i størst mulig grad etterlates i samme stand som før aktiviteten startet.