Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.08.2020

Nå gjelder det å stå sammen

Debattinnlegg

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen maner til samhold i næringen i dette debattsvaret til Fiskeribladet.

Nå gjelder det å stå sammen

Det har alltid vært heftige diskusjoner i Fiskarlaget, både i gode og dårlige tider. Disse diskusjonene er krevende, men grunnleggende sunne og demokratiske. Også nå står vi i krevende diskusjoner, men nå gjelder det mer enn noen gang at fiskerne holder sammen.

Aller viktigst: Det er ikke riktig at grupper ignoreres eller overses, som Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord sier i et innlegg i Fiskeribladet. 

Fiskarlaget har ved flere anledninger opplevd at enkeltsaker eller strategier har vært gjenstand for debatt der hele organisasjonen har knaket i sammenføyningene og grupper har truet med å forlate organisasjonen.

Det har også skjedd i nyere tid at uenigheten har vært så stor at det er dannet nye organisasjoner hvor de som ikke har akseptert prosesser og konklusjoner i Fiskarlaget har funnet sammen.

Både Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening er eksempler på dette.

Kvotefordeling har historisk sett vært det tema som har skapt størst støy. Fiskarlaget har da tatt den betydelige belastningen det har vært å arbeide seg fram til kompromisser som står seg over tid.

Disse prosessene har vært belastende for organisasjonen, men konklusjonene blir respektert og myndighetene har i stor grad forholdt seg til de råd som Fiskarlaget har gitt.

Når et medlemslag fremmer forslag som ikke får tilslutning, så er det aldri fordi noen ignorerer innspillet eller ikke diskuterer saklig det som foreslås. Det trekkes konklusjoner i organisasjonens øverste organer – Landsmøtet og Landsstyret og disse er faktisk bindende for hele organisasjonen.

Når noen ikke får det som de vil, er det helt sikkert skuffende, men organisasjonen legger stor vekt på å finne løsninger som de fleste kan leve med.

Det er ikke riktig at kvotebytte ikke er vurdert i Fiskarlaget. Det har vært diskutert i Landsstyret på bakgrunn av innspill fra Fiskarlaget Nord, men Norges Fiskarlag har konkludert etter en organisasjonsmessig behandling av spørsmålet, at det ikke er støtte til dette blant medlemslagene.

Det er heller ikke riktig at noen er ignorert når det gjelder spørsmålet om havdeling i kystnære områder.

Landsstyret har gitt et mandat til et utvalg som skulle arbeide med problemstillingen. Landsstyret har til og med på oppforing fra utvalget presisert mandatet. Dette har et enstemmig landsstyre stått bak.

Det er riktig at Fiskarlaget Nord sine medlemmer i utvalget og de som skulle bidra i sekretariats-arbeidet ikke har fått det som de vil, og at de dermed har besluttet at de ikke vil delta i dette arbeidet.

Det er utvilsomt et krevende marked for hyse i øyeblikket. Det er også utfordrende at ferskfiskordninga innebærer at man får lite heldige tilpasninger hvor torsk blir det viktigste for fangsten. Det er også helt riktig at markedet for hyse er et problem, når volumene som landes er høye. Dette varierer faktisk fra uke til uke og det er vanskelig å se for seg hvordan tilgangen til markedet eller riktig pris skulle reguleres slik at noen grupper skulle bli ivaretatt spesielt.

Vi følger utviklingen i alle fiskerier nøye og har ikke før denne uka registrert problemer i hysemarkedet i det omfanget som Henriksen beskriver. Vi oppfatter salgslaget dithen at problemene skyldes den store tilførselen på kort tid og at dette er tilførsel både fra Norge og Island.I regionlagene i Fiskarlaget er det i all hovedsak kystfiskerne som er medlemmer. Disse organisasjonene har flertall i alle organisasjonsledd i Fiskarlaget.

Det er ikke slik at det bare er et regionlag som har kystfiskerne i fokus, det har alle. Det framstår derfor som meget merkelig når et lag ved sin daglige leder på vegne av alle kystfiskerne hevder seg ignorert i Norges Fiskarlag.

Det kan også være på sin plass å minne om at Fiskarlagets engasjement i en rekke saker særlig knyttet til sameksistens i kystsonen, nettopp handler om å ivareta interessene til det tradisjonelle kystfisket.

I skrivende stund registrerer vi i Fiskarlaget at hele næringa har store utfordringer med å forholde seg til de avklaringer som har funnet sted i Stortinget etter at kvotemeldingen blir behandlet.

Usikkerhet om rammebetingelser er mildt sagt beskrivende for situasjonen og det kommer til å kreve mye av oss å kunne komme med samlende råd til regjeringen i oppfølgingen av dette.

  • Hva skjer ved hjemfall av kvoter?
  • Hva skal være framtidig tilpasning for fartøyene under 11 meter og hvordan skal en kvoteleieordning komme på plass er bare noen av spørsmålene.

Gode kolleger langs hele kysten: Vi har nok av utfordringer for å ivareta interessene til kystfiskere for tiden. Det klarer vi best ved å stå sammen og vi tåler å diskutere hva som helst i denne prosessen.

Men organisasjonen må også tåle at det trekkes konklusjoner.