Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.06.2019

MSC-endring

Nordsjøsild

Det er nå en viktig endring i sertifiseringsenhet for nordsjøsild. En såkalt fremskyndet revisjon er gjennomført og sild fanget i Skagerrak (ICES IIIa) er ikke lenger MSC-sertifisert.

Det er sertifiseringsselskapet DNV GL som har gjennomført en fremskyndet revisjon i tilknytning til MSC-sertifikatet for fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak. Bakgrunnen for dette, er den negative utviklingen for den vestbaltiske vårgytende silda, som allerede har ført til suspensjon av MSC-sertifikater for de fiskere i EU som fisker målrettet på denne bestanden.

Det norske fisket etter nordsjøsild i Skagerrak (ICES IIIa) beskatter imidlertid blandede bestander, hvorav den vestbaltiske silda utgjør en stor komponent. DNV GL har dermed besluttet at det norske MSC-sertifikatet for sild i ICES IIIa ikke lenger er aktivt.

Den norske fangsten av sild i Skagerrak utgjorde i 6 459 tonn i 2018, hvorav halvparten (3 230 tonn) måtte fiskes i Skagerrak. 

I 2019 har Norge 3 911 tonn sild i Skagerrak/Kattegat, halvparten av dette kvantumet kan fiskes i Nordsjøen, noe som betyr at 1 956 tonn må fiskes i Skagerak i 2019.

Alle de store norske fiskeriene er sertifisert og i volum tilsvarer dette over 90 prosent av all norskfanget fisk.

Sertifiseringen er finansiert av Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk, som er et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene. Norges Fiskarlag er klient for sertifikatet gjennom et samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering med de to foran nevnte organene.

I en felles vurdering påpekes det at det er uheldig for de som fisker i området at den aktuelle sertifikatstatusen opphører, samtidig er samarbeidspartene tilfreds med at det største fiskeriet i Nordsjøen fremdeles opprettholder statusen.