Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.03.2022

Møtte statsråder

Vindkraftmøte

Vindkraft på havet var temaet da Norges Fiskarlag denne uka møtte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og olje- og energiminister Terje Aasland.

Fra næringa ble det pekt på behovet for relevant forsking som gir kunnskap om eventuelle konsekvenser av installasjon av vindkraftanlegg.

Vi understreket at det fra fiskerisiden anses som svært viktig å sikre oss mot negative konsekvenser i reproduksjonskapasiteten hos fiskebestandene.

-Vi må ha bedre kunnskap om hvordan vindkraft påvirker havmiljøet, gyting og vandringsmønster for fiskebestandene, og at føre-var-prinsippet må ligge til grunn også for utbygging av vindkraft til havs, sier Kåre Heggebø leder i Norges Fiskarlag.

På møtet deltok i tillegg generalsekretær Sverre Johansen, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg og Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Tar fiskeri på alvor

De to statsrådene var klare på fiskerinæringa skal delta og bli hørt i beslutningsprosessene, og at det i disse prosessene skal arbeides slik at potensialet for konflikter mellom næringsinteressene skal reduseres.

De to statsrådene tok innvendingene fra fiskerinæringa på alvor, og vil jobbe for å unngå, og i det minste avgrense arealkonflikter.

I møtet gjentok vi våre sentrale moment om tilgang til areal i havet og pekte på at fiskeriene måtte ha forrang ved arealkonflikter, og at viktige gyte- og oppvekstområde blir verna mot vindkraftutbygging.

Det ble også vist til som positivt at regjeringa i forbindelse med tildelinga av Sørlige Nordsjø II, reduserte og justerte det totale utbyggingsarealet etter innspill fra fiskerinæringa.