Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.05.2014

Møtte oljeministeren

Ingebrigtsen i møte med Tord Lien

Ledelsen i Norges Fiskarlag har fredag ettermiddag hatt møte med olje- og energiminister Tord Lien. Dette er det føste formelle møtet mellom ministeren og den nye lederen i Norges Fiskarlag.

Dette er primært et møte for å etablere en enda bedre dialog.

Møtet med olje- og energiministeren ble holdt ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim og fra organisasjonens side ble tre hovedmomenter trukket fram i møtet.

Kjell Ingebrigtsen sier det var naturlig å ta utgangspunkt i hvordan Fiskarlaget oppfatter de historiske linjene i relasjonen mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen og avstemme at det gjensidig er erkjennelse for at det både har vært og er utfordringer mellom næringene.

-Et annet hovedmoment i møtet fra vår side var tilnærming til beredskap generelt langs kysten og selvfølgelig det viktige fokuset på oljevern og sikkerhet i petroleumssektoren og innen maritim trafikk, sier Ingebrigtsen.

I møtet la Fiskarlaget også tung vekt på å få frem utfordringene knyttet til seismikk.

-Konfliktene har de siste årene blitt løst på en bedre og bedre måte mellom næringene, sier Kjell Ingebrigtsen. Likevel understreket han overfor Tord Lien at slik Fiskarlaget oppfatter det, så har myndighetene i for stor grad overlatt til næringen på begge sider å finne løsninger og er i liten grad selv direkte involvert i dette.

-Vi tror myndighetene som øverste ansvarlige må avstemme sin nåværende praksis og vi spilte derfor dette inn overfor ministeren, forklarer Kjell Ingebrigtsen.

Tord Lien på sin side repliserte at han kjenner Fiskarlaget rimelig godt både fra hjemlige trakter i Vesterålen og fra perioden mens han har hatt sitt politiske virke som stortingsrepresentant for Sø-Trøndelag og nå fra sitt ståsted som minister.

– Jeg er opptatt av å lytte til fiskerne og finne gode samarbeidsformer slik at vi sammen kan forvalte naturressursene langs norskekysten på en best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Ministeren erkjenner at det historisk sett både har vært utfordringer mellom næringen og fortsatt er nødvendig med dialog og samarbeid.
Han slår fast at de mest tilstedeværende utfordringene er knyttet til arealkonflikter, at samhandling og dialog mellom næringene har blitt bedre og at begge parter både er enig om dette og er innstilt på å få til smidige løsninger for begge næringer.

– Jeg tar med meg innspillene og vil fortsette å utfordre aktøene innen petroleumsnæringen til å finne gode løsninger der det kan oppstå interessekonflikter med fiskeriene. Gruppeinnsamling av seismikk i Barentshavet søøst er et godt eksempel på en løsning som er til beste for begge parter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På bildet får ministeren Tord Lien overrakt Fiskarlagets historiebok av leder Kjell Ingebrigtsen.