Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2015

Møtte næringskomiteen

Fiskarlaget på Stortinget

Norges Fiskarlag la torsdag frem sine innspill til Stortingets Næringskomite under komiteens høring knyttet til Statsbudsjettet 2016. Ressursforskning, Sett Sjøbein og selfangst var tre av temaene som ble berørt.

Generalsekretær Otto Gregussen la frem Fiskarlagets innspill under komitehøringen i Stortinget, der også saksansvarlig Erling Holmeset jr deltok.

Handel og marked

Norges Fiskarlag mener det er viktig og nødvendig å styrke de offensive handelsinteressene for norsk sjømat og vi gjentok i dette møtet at fiskerinæringa trenger fri markedsadgang til alle viktige markeder.

-Fiskarlaget mener at bedre markedsadgang for norsk sjømat er avgjørende for økt verdiskaping og videre vekst i sjømatnæringen, fremholdt Gregussen.

Marin forskning

Han viste til at regjeringen foreslår å øke innsatsen for marin forskning, der et betydelig beløp kommer fra økning av forskningsavgiften fra 1,2 til 1,34 prosent av fangstverdien. Dette gjør at næringen selv bidrar med 47,5 millioner ekstra.

-Vi synes det er rimelig å kreve at også staten bidrar med en økning i dette viktige arbeidet, påpekte generalsekretæren.

Han sa også at: -Norsk havforskning har ikke vært i stand til å gjennomføre en tilfredsstillende kartlegging av noen av de sentrale bestander de siste årene. I tillegg er enkelte viktige forskningstokt av budsjetthensyn kuttet ut eller begrenset i omfang, og andre er reddet i siste liten gjennom ekstraordinære tiltak.

Skattevilkår

På skatteområdet viste han til at dagens ulike økonomiske rammevilkår mellom fiskeflåten og skipsfarten fremstår som uheldig og urimelig sett i lys av at disse næringene konkurrerer om den samme arbeidskraften.

Norges Fiskarlag ber derfor om at fiskeflåten må få tilgang til samme rederiskatteordning som annen skipsfart i Norge.

Sett Sjøbein

Regjeringen vil kutte delfinansieringen av rekrutterings- og kompetanseprosjektet Sett Sjøbein. Nærings- og fiskeridepartementet ga et tilskudd på tre millioner kroner til prosjektet i 2014 og 2,5 millioner kroner i 2015 og for 2016 foreslår regjeringen at midler til Sett Sjøbein/rekrutteringstiltak rettet mot marin sektor overføres til Tilskudd til Ungt entreprenørskap.

-Norges Fiskarlag mener at det må avsettes øremerkede midler til Sett Sjøbein, også i 2016. Vi kan ikke se at «Sett Sjøbein» passer innenfor ordningen Ungt entreprenørskap.

Fiskerihavneanlegg

I januar 2015 la regjeringen fram forslag om Nasjonal havnestrategi, med forslag om at ansvaret for de statlige fiskerihavnene overføres kommunene. Regjeringen foreslår nå å avvikle tilskuddsordningen rettet mot kommunale fiskerihavner fra og med 2016.

-En kan vanskelig se hvordan bortfall av denne ordningen kan bli kompensert ved øremerkede midler til kommunene. Fiskarlaget er svært kritisk til en slik nasjonal nedprioritering av bevilgningen til kommunale fiskerihavner, understreket Otto Gregussen.

Selfangst

Frem til 2015 har det blitt gitt støtte til selfangst, som har gått til drift av mottak, fartøystøtte, produkt- og markedsutvikling. Dagens regjering videreførte ikke denne støtten i statsbudsjettet 2015, og heller ikke i 2016 er det avsatt midler til opprettholdelse av norsk selfangstnæring. Det har likevel gått ett fartøy på fangst i Vestisen i 2015, men det er grunn til å anta dette var slutten på norsk selfangstnæring.

Fiskarlaget mener at regjeringens politikk på dette område både er uheldig og kortsiktig. Dette knytter seg både til kultur og tradisjon, men ikke minst er det like viktig å peke på at ubeskattede bestander av sel i nordområdene kan ha uheldig e virkninger i det økosystemet der både sel og mennesker henter sitt utkomme.

Otto Gregussen sa derfor at Norges Fiskarlag ber om en bevilgning på 10 millioner kroner til selfangstnæringen i 2016.