Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2018

Møtte ministeren om råstoff

God dialog med Sandberg

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.

I møtet med hele den politiske ledelsen i fiskeridepartementet gikk næringens representanter gjennom et omfattende tallmateriale.

-Vi dokumenterte at det ikke er hold i industriens påstander om at det er en økende tendens til at redere eksporterer fisk ut av landet ubearbeidet slik at de norske fiskeauksjonene ikke får tilgang på råstoffet, sier leder Kjell Ingebrigtsen, som sammen med Audun Maråk fra Fiskebåt representerte Fiskarlaget i møtet.

Også Sveinung Flem og Trygve Myrvang fra fiskesalgslagene deltok i møtet. De to salgslagsrepresentantene la frem tallmateriale som viser hvor stor andel av råstoffet fra fiskeflåten som går på auksjon, hvor mye på kontrakt og hvor mye som er egenovertagelse av fiskerne.

Tallenes tale

Statistikken fra salgslagene viser stabilitet og at industrien fått det de har etterspurt.

Det har vært en viss økning i omsetning på kontrakt. Dette er også noe som sjømatindustrien har etterspurt for å sikre egen drift og stabilitet. Statistikken viser også at andelen av førstehåndsomsetningen der fiskerne overtar egen fisk i egne selskap utgjør en svært liten og stabil andel av totalt kvantum.

Ett markert unntak

Tallene viser en viss utvikling der den vertikalintegrerte industrien (altså selskap som i dag eier fartøy og har egne landindustrianlegg) overtar en større del på kontrakt, kontra auksjon. Når disse selskapene selv overtar på kontrakt fører dette til at det blir mindre råstoff tilgjengelig på det åpne markedet. Det er også en viss økning i SUROFI sitt distrikt (Sunnmøre og Romsdal) i omsetning på kontrakt.

Politisk vilje og ønske

I møtet ble det også gjort et poeng av at det i Stortingsmelding nr 10 (2015-2016) om en konkurransedyktig sjømatindustri er synliggjort fra Nærings- og fiskeridepartementet at det bør legges til rette for at mest mulig av fisken kan omsettes i velfungerende auksjonsmarkeder. Dette vil gi en samfunnsøkonomisk effektiv fordeling og omsetning av ressurser og en høyest mulig verdiskapning. 

Næringsrepresentantene var tydelige overfor politiske ledelse på at det departementet skriver i stortingsmeldingen er i tråd med hvordan næringen også ser og forstår realitetene.

Næringens ønsker

-Vi ønsker mest mulig åpent og tilgjengelig råstoff slik at de konkurransedyktige aktørene blir tilgodesett og vinnerne i konkurransen om råstoffet. Vi tror at om industrien får eierskap til en større andel av råstoffet enn i dag vil det føre til en mindre andel fisk på det åpne markedet; altså at vi får en effekt som er motsatt av det landindustrien argumenterer for. Med andre ord at mer fisk blir «innelåst» til bestemte aktører / bedrifter, poengterer Ingebrigtsen og Maråk.

-Vi tror at en opprettholdelse av dagens modell med kvoter som fiskes av fiskerne og en hovedlinje med salg til en konkurransedyktig landindustri vil gi en stabil utvikling og verdiskaping for alle parter. Vi understreket også overfor politiske ledelse at en videreføring av dagens modell også innebærer muligheter for størst mulig verdiskaping, og for at det også i Norge kan bli økt bearbeiding av råstoffet før eksport, avslutter de to representantene for fiskerne.