Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.01.2021

Møte om sjølaks

-Vi er sterkt uenige

Norges Fiskarlag har med bakgrunn i forslag til regulering av anadrome laksefisk torsdag hatt et videomøte med statsråden og Klima- og miljødepartementet. I dette møtet la vi vekt på våre ankepunkter mot de store innskrenkinger som er foreslått i fisket etter sjølaks.

Norges Fiskarlag er sterkt uenige i det foreliggende forslaget om regulering av sjølaksefisket.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier Fiskarlaget har påpekt at sjølaksefisket i lang tid har representert en viktig faktor lokalt både økonomisk, faglig og kulturelt. Han sier Miljødirektoratets høringsforslag i hovedsak går ut på å ikke åpne for fiske eller redusere fisket etter anadrom laksefisk i nærmere definerte områder i elv og sjø de neste fem årene. Dette vil i så fall representere en dramatisk endring og i praksis en tilnærming som ødelegger muligheten for fremtid knyttet til sjølaksefiske.

Ifølge naturmangfoldloven kommer føre var prinsippet til anvendelse «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak». 

Vi kan ikke se at forslaget som foreligger om regulering av fisket etter anadrome laksefisk er i tråd med loven da det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at sjølaksefisket utgjør «… en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet…»

Konklusjonene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning tilsier etter vår oppfatning at de gjeldende reguleringene av sjølaksefisket fungerer etter sin hensikt, og at det ikke er grunnlag for å bruke føre- var- prinsippet som et moment for å innskrenke sjølaksefisket ytterligere. 

Alminnelige forvaltningsrettslige krav om at et vedtak må være saklig- og ikke sterkt urimelig setter rammer for bruken av føre- var- prinsippet, og prinsippet må vurderes innenfor de rammene som loven som regulerer den aktuelle virksomhet setter.

Vi kan ikke se at disse føringene er fulgt i forslaget som foreligger om regulering av sjølaksefisket.Vi mener etter dette at det kan være grunnlag for å se forskriftens gyldighet dersom den blir vedtatt. En eventuell stenging av sjølaksefisket vil også kunne anses som et inngrep overfor en rettighet som er erstatningsrettslig beskyttet.

Fiskarlaget vil vurdere hva dette innebærer for våre medlemmer dersom forslaget til forskrift om blant annet innskrenkinger i sjølaksefisket blir vedtatt.

Se også vårt høringssvar i saken