Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.12.2021

Møte: Elektronisk sporing

Skjæran og NFD

Norges Fiskarlag møtte torsdag fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om elektronisk sporing og rapportering i fiskeflåten under 15 meter.

Det var Norges Fiskarlag som ba om møtet med statsråden om denne viktige saken. Møtet ble holdt digitalt.

Vi argumenterte fra Fiskarlagets side på nytt rundt behovet for å differensiere og tilpasse meldingsomfanget i den minste flåten, og at en fangstmelding må være tilstrekkelig.

Videre ble det fra Fiskarlaget påpekt at 4G mobilnettet har så god dekning langs kysten at bruk av dette nettet må kunne være en fullgod kommunikasjonsløsning for å spore den minste flåten, sammenlignet med en løsning basert på satellitt.

En satellittbasert løsning vil også være langt dyrere for flåten. Fiskarlaget foreslo at 4G-dekning kan utprøves nærmere gjennom en prøveordning, og her ville organisasjonen bidra med å kontakte fiskere og fartøy som kan delta i denne testingen.

Fiskarlaget mener at de tilpassede løsningene som organisasjonen har foreslått for den minste flåten vil ivareta målsettingene om en god ressurskontroll i alle flåtegrupper, slik også Fiskerikontrollutvalget har etterlyst.

Fiskarlaget viste i møtet også til at formuleringen regjeringen benytter i Hurdalsplattformen på dette punktet: «Tilpasse innrapporteringskrav og regelverk for fiskeriene til de ulike flåtegruppene slik at de minste fartøyene ikke far urimelige belastninger», og oppfattet at dette langt på vei samsvarer med Fiskarlagets syn i denne saken.

Fiskarlaget ga uttrykk for at det er nødvendig å foreta tilpasninger i ERS-forskriften for den minste flåten som reflekterer forslagene fra Fiskarlaget. Dette ville også gjøre videre diskusjoner i dialogmøtene med Fiskeridirektoratet mer fruktbare og konstruktive. 

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø sier han er fornøyd med det som kom frem i møtet, hvor statsråden lyttet og noterte seg momentene og forslagene som ble framført fra Fiskarlagets representanter.

Heggebø merket seg at statsråd Skjæran vil ha en gjennomgang av denne saken internt i departementet og med Fiskeridirektoratet – og med bakgrunn i Fiskarlag sine innspill vurdere om de skulle fore ta justeringer i gjeldende krav og regelverk.

Departementet vil derfor komme tilbake med en konklusjon på et senere tidspunkt. Heggebø oppfattet statsråden slik at det ikke vil gå lang tid før en avklaring kommer fra departementet.