Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2018

Moderat sjarkstruktur

Landsstyrets vedtak

Landsstyret i Norges Fiskarlag støtter seg på at Landsmøtet to ganger har gjort vedtak om strukturering under 11 meter og har vedtatt å gå for et moderat kvotetak for flåtegruppen under 11 meter avgrenset innenfor kombinasjonen 2+2 kvoter.

Det har ved to anledninger blitt gjort vedtak i Norges Fiskarlags landsmøte om å åpne for moderat mulighet til å sette flere kvoter på fartøy under 11 meter.

Landsstyret var i sin behandling tydelig på at vedtektene peker på at Landsmøtets vedtak skal være førende for både Landsstyret og medlemslagene.

-Det var en god debatt i Landsstyret og en tydelighet blant styremedlemmene at Landsstyret faktisk må gå foran og være tydelig i sine vedtak når Landsmøtet ikke bare en, men to ganger har gjort vedtak i saken. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Vi gjengir her i sin helhet Landsstyrets vedtak i saken:

«SAK 31/18 SJARKFLÅTENS ROLLE I ET FRAMTIDIG KVOTESYSTEM

VEDTAK:

Norges Fiskarlag viser til drøftingsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet av 23. mars 2018 om «Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem». Et hovedspørsmål knyttet til denne saken er bl.a. hvilket kvotegrunnlag de minste fartøyene skal basere sin framtidige drift på, herunder adgang til strukturering og sammenslåing av kvoter. Disse spørsmålene har vært gjenstand for behandling i organisasjonen ved flere anledninger, sist i forbindelse Landsmøtet 2015, hvor organisasjonen fikk utarbeidet et eget høringsnotat fra konsulentselskapet INAQ AS «Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter utredning av utvalgte problemstillinger», av juni 2015.

Flere av de problemstillingene som departementet tar opp i kapittel 8 i sitt drøftingsnotat ble vurdert i tilknytning til forannevnte høringsnotat med påfølgende behandling på Landsmøtet 2015, hvor bl.a. følgende ble vedtatt i sak 5/15:

«Landsmøtet konstaterer at det fortsatt er ulike syn i medlemsmassen/medlemslagene på spørsmålet om den minste kystflåten skal innlemmes i strukturkvoteordningen. Under forutsetning av at det foretas endringer i fylkesbindingene, slik fiskeriministeren nylig har skissert, og ut fra at et flertall av medlemslagene støtter en strukturkvoteordning for den minste flåten under en slik betingelse, finner Landsmøtet å anbefale at strukturkvoteordningen også må omfatte den minste flåten. Landsmøtet mener at det i første omgang må fastsettes et moderat kvotetak for denne flåtegruppen.  Det er ventet at en strukturkvoteordning under 11 meter vil føre til større press på åpen gruppe. For å ivareta de fiskerne som livnærer seg i åpen gruppe er det nødvendig med mekanismer som hindrer en overbelastning på åpen gruppe av fartøy og fiskere som velger å oppgi sin kvote i lukket gruppe gjennom bruk av strukturkvoteordningen.»

Et ufravikelig vilkår som Fiskarlaget har framført er kravet knyttet til forholdsmessighet mellom fartøystørrelse og kvotegrunnlag, jfr. departementets instruks av 21.6.2017 (12.1.2016). Det må videre være en absolutt forutsetning at kvoter fra hjemmelslengder under 11 meter/13 meter kun tillates strukturert på fartøy med faktisk (største) lengde under 15 meter. Etter det Fiskarlaget er kjent med er det hjemmelslengden til kvoten i torskesektoren som også er styrende for kvotetaket knyttet til strukturering av pelagiske fiskerier dersom et fartøy har kvotesett i begge sektorene. Norges Fiskarlag krever at denne praksisen umiddelbart må opphøre, og erstattes med at det må være grunnkvoten og strukturkvotetaket i den enkelte hjemmelslengdegruppa i det enkelte fiskeri som må være gjeldende for hvor mye det enkelte fartøy kan strukturere (kvotetak).    

Fiskarlaget anser det videre som naturlig at et moderat kvotetak for flåtegruppen under 11 meter avgrenses innenfor kombinasjonen 2+2.

Det økende antallet samfiskelag i torskefiskeriene i flåtegruppen under 11 meter (fra 132 samfiskelag i 2011 til 257 samfiskelag i 2017) bekrefter og synliggjør etter Fiskarlagets syn at gjeldende kvotegrunnlag for disse fartøyene er for knapt til å avlønne et mannskap og fornye flåten bare på grunnkvoten.

Med bakgrunn i ovenstående tilrår Norges Fiskarlag at modell 1, slik denne skisseres i departementets notat, legges til grunn i en sammenslåingsordning for sjarkflåten under 11 meter. Fiskarlaget går imidlertid imot at strukturkvotene skal avkortes. En naturlig følge av innføring av en sammenslåingsordning vil være å avvikle samfiskeordningen for denne flåten i torskefiskeriene.

I Fiskarlaget uttalelse til Eidesen-utvalgets innstilling framkommer det at Fiskarlaget støtter utvalgets forslag om å avvikle kravet til kondemnering, men finner i likhet med utvalget at det i første omgang kan være hensiktsmessig å opprettholde et kondemneringskrav for den minste flåten når disse innlemmes i strukturkvoteordningen.

Det vises også til at Norges Fiskarlag har avgitt en omfattende høringsuttalelse til Eidesen-utvalgets innstilling, jfr. landsstyrevedtak 21/17 av 21.4.2017. Her framkommer også synspunkter på flere av de prinsipielle spørsmålene som vurderes ved et framtidig kvotesystem, som også berører sjarkflåten. Fiskarlaget ser derfor ingen hensikt i å utdype eller kommentere ytterligere de spørsmål som departementet ber om tilbakemelding på i kapittel 8 i drøftingsnotatet.»