Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Mer til forskning

Solberg-regjeringens budsjett

Den nye regjeringen ønsker å styrke Norges stilling som sjømatnasjon. I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen Solberg en økt satsning med 35 millioner kroner for marin forskning. – Dette er en direkte oppfølging av Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform om å satse på forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (bildet).

– Forskning og utvikling er viktig for øke merverdien av norske eksportprodukter og dermed styrke Norges posisjon som fiskeri- og havbruksnasjon, sier Aspaker i en pressemelding som frdag ble lagt ut i forbindelse med Solberg-regjeringens justeringsforslag til statsbudsjettet..

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Regjeringen ønsker å legge til rette for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Tilskuddet til havbruksforskning gjennom Norges forskningsråd blir derfor foreslått økt med ti millioner kroner.

Gjennom å styrke arbeidet med å utvikle nye driftsformer og nye teknologiske løsninger skal forskning bidra til å løse miljøutfordringene i næringen. Satsingen skal også stimulere leverandøindustrien til å knytte sammen teknologier og relevant kompetanse fra maritim og offshore sektor med havbrukssektoren.

Samtidig vil regjeringen styrke overvåkingen av næringens miljøavtrykk. Fiskeriministeren foreslår derfor at det bevilges fem millioner kroner til Havforskningsinstituttets arbeid med bl.a overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver. – Problematikk knyttet til lakselus og rømt oppdrettsfisk er noe den nye regjeringa tar på alvor. Med denne styrkingen kan vi øke antallet elver som blir overvåket, sier fiskeriministeren.

De nye ressursene i havet

Regjeringa vil øke forskningen på bioressurser fra havet. Det er foreslått å bevilge en økning på ti millioner kroner til Norges forskningsråd. Målet er å få bedre kunnskap om mulighetene for å produsere ingredienser til mat, fôr og spesialprodukter fra det marine miljøet. – Å styrke arbeidet med nye fôrkilder er særlig viktig for en voksende oppdrettsnæring, samtidig som bruken av nye marine råvarer etter hvert har utviklet seg til en ny spennende marin industri i Norge, sier Aspaker.

Overvåking av fremmedstoffer

For å styrke kartleggingen av fremmedstoffer i sjømat er det foreslått å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 10 millioner kroner. – Norge er en av verdens støste eksportøer av sjømat, og vi har derfor et stort ansvar for å sikre at sjømaten vår er trygg og sunn å spise, sier fiskeriministeren.

EU fastsetter grenseverdier for fremmedstoffer i sjømat, og for å sikre at disse grenseverdiene blir overholdt, er det viktig å ha god kunnskap om fremmedstoffer i våre farvann. En økt bevilgning vil gjøe det mulig både å styrke arbeidet med å følge opp basisundersøkelsene og se nærmere på utvalgte områder.

Foto av statsråden: Paul Paiewonsky/FKD