Tilbake

Havvind

Utbygging av vindkraftverk i norske farvann må baseres på tilstrekkelig god kunnskap, og myndighetene MÅ legger til rette for god og reell sameksistens.

Norges Fiskarlag har de siste årene arbeidet tungt med havvind. Vi har påpekt at utviklingen kan bli til skade for både havmiljøet, fiskerinæringen og for Norge som nasjon dersom dette ikke bygger på god tverrfaglig kunnskap, og ikke tas reelle hensyn til fiskeri og havmiljø.

Norske fiskerier er hovedgrunnen til at Jens Evensen Jens Evensen var en norsk diplomat, jurist og politiker fra Arbeiderpartiet, som spilte en sentral rolle i utviklingen av et internasjonalt havrettsregime. Som Norges første og hittil eneste havrettsminister i årene 1974–1978 ledet han arbeidet med å utforme en politikk for forvaltningen av ressursene i havet og la det juridiske grunnlaget for fordeling og utnyttelse av petroleumsforekomstene på kontinentalsokkeleni sin tid kunne sikre Norge et av verdens største matfat til havs. Vårt fiske over lang tid ga Evensen forankringen han trengte for å lande havrettigheter til mer enn seks ganger vårt eget landareal.

Vi er en av verdens fremste fiskerinasjoner og har utviklet fartøy og teknologi som, sammen med god fiskeriforvaltning, gjør at vi årlig kan lande om lag 2,5 millioner tonn villfanget fisk. Drøyt 95 prosent eksporteres som globalt etterspurte matvarer.

Norge forvalter flere enorme fiskebestander, ikke minst sild og torsk som hvert år er på gytevandringer langs kysten. Gytingen skjer i relativt grunne områder. Der er også fisken lettest å fange. De samme havområdene er ettertraktet for mange andre typer næringer, ikke minst vindkraft, som enkelte omtaler som et mulig nytt industrieventyr. I tillegg viser det seg at arealbehovet for å bygge ut vindkraftverk til havs, i en så enorm skala som myndighetene nå legger opp til, vil kunne bli svært mye større enn antatt.

Regjeringen lanserte i februar 2023 en storstilt satsing på utbygging av vindkraftverk til havs. Hensynet til fiskerinæring og havmiljø ble i den anledning ikke nevnt med ett ord. Dette til tross for at vi over lang tid har påpekt behovet for å få mer kunnskap om effekter av havvind FØR Norge dundrer i gang med en ny industri til havs.

Regjeringens nye visjon om å bygge ut hele 30 GW vindkraft i norske havområder innen 2040 vil utgjøre et av de største naturinngrepene i Norge noensinne.  Det vil verken være miljøriktig, klimavennlig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut vindkraftverk der hvor dette kan gå ut over klimavennlig og lønnsom høsting av sjømat. Det må også være uaktuelt å subsidiere utbygging av vindkraftverk der det går på bekostning av fiskeri og havmiljø. Det er derfor både positivt og viktig at regjeringen nå har kommet med forsikringer om at vindkraftverk til havs ikke skal bygges ut i viktige fiskeområder og/eller gytefelt.

Norges Fiskarlag har også bedt om en egen dedikert Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens til havs. Vi har også pekt på at det ikke er felles lovverk som regulerer og samordner bruk av havet.

Fra før har norske og utenlandske fiskere svært varierende erfaringer med samarbeid med petroleumsnæringen. Dialog og sameksistens med vindkraftnæringen har vist seg å være enda mer krevende.

Norges Fiskarlag har gjennom flere år hatt en omfattende dialog med vindkraftselskap, vindkraftorganisasjoner og med departementene. Vi har tidligere erfart at fiskernes kunnskap og innspill blir bagatellisert. Hensynet til fiskeri og havmiljø blir eksempelvis sjelden inkludert i samfunnsøkonomiske analyser og i sentrale styringsdokumenter, slik som Meld. St. 36 (2020–2021) «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser».

Norges Fiskarlag er IKKE negative til annen aktivitet på havet. Vi har i 50 år tilpasset oss petroleumsaktivitet og oppdrettsnæringen, og vi har i utgangspunktet akseptert utbygging av vindkraftverk på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Der skal det investeres et tresifret milliardbeløp. Da må det tas reelle hensyn til fiskernes reservasjoner og advarsler om hvilke effekter turbinene har og kan få for havmiljøet og bestandene.

Fagansvarlig for havvind i Norges Fiskarlag er Jan Henrik Sandberg (lenke)