Alle medlemsfordeler

Juridisk rådgivning

Som medlem i Fiskarlaget får du gratis juridisk rådgivning i alle typer saker som gjelder fiskeryrket, enten du er reder eller ansatt fisker. Partsrepresentasjon i forvaltningssaker mot fiskerimyndighetene inngår også i medlemskapet. Siste nytt: Ny samarbeidsavtale.

Norges Fiskarlag har to advokater som arbeider med juridiske saker og spørsmål. Våre advokater gir bistand og råd i alle typer saker knyttet til fiskeryrket. Bistand ut over rådgivning og representasjon i saker mot andre parter enn fiskerimyndighetene må du normalt betale for.

Vår timesats er 1 500,- eks mva. -.

Advokat Ståle Hellesø er ansatt i Norges Fiskarlag og har kontorsted i Ålesund. Han har mer enn 20 års erfaring med juridisk arbeid i organisasjonen og har kontorfellesskap med selskapet Judicia.

Advokat Bjørn Kvello har arbeidet med juridiske saker ved hovedkontoret til Fiskarlaget i Trondheim siden 2012. Han har tidligere erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, blant annet fra politiet, domstolene og fra mange år som selvstendig advokat.

Vi gir i dag ikke juridisk tilbud i private saker.

Vi har imidlertid inngått samarbeidsavtale med advokatfirmaet Judicia i Ålesund. Vi kan derfor henvise medlemmer som ønsker bistand i saker som Fiskarlagets advokater selv ikke tar til Judicia. Henvendelse om bistand fra Judicia skal skje til Fiskarlagets advokater og ikke direkte til Judicia. Medlemmer i Fiskarlaget vil få 15 % rabatt på den til enhver tid gjeldende timepris hos Judicia.

 • Vær for øvrig oppmerksom på at du kan ha anledning til å benytte advokat og ha dekning gjennom din private forsikring. Ofte er slik advokatbistand i private tvistesaker, som ikke er relatert til yrke, dekket gjennom en vanlig innboforsikring. Standardvilkårene for slik juridisk bistand er eksempelvis at: Forsikringen dekker advokatbistand inntil kr. 100.000 på vilkår at den enkelte dekker 20 % og en egenandel på kr. 4000.

Eksempler på saker vi har gitt bistand i:

Forvaltningssaker rettet mot Fiskerimyndighetene

 • Leiefartøy
 • Ervervstillatelse
 • Fiskermanntallet- avslag på opptak, stryking
 • Reaksjoner ved påstand om overtredelse av regelverket;
  • Avkortning av kvote
  • Overtredelsesgebyr
  • Inndragning av ervervstillatelse
  • Administrative inndragninger

Forvaltningssaker rettet mot Sjøfartsmyndighetene

 • Overtredelsesgebyr
 • Pålegg
 • Sertifikatspørsmål, personell og fartøy
 • Straffesaker
 • Forsikringssaker – både yrkesskadesaker og kaskosaker (skade på fartøy)
 • Erstatningssaker generelt, samt spesielt saker mot Erstatningsnemnda (seismikk)
 • Kontraktsrett
  • Reklamasjoner på f.eks kjøp av fartøy og/eller utstyr (samt om det er inngått bindende avtale om salg/kjøp)
  • Mangler ved utførte reparasjoner og ombygginger ved verft og slipp
  • Forsinkelser og/eller mangler ved nybygg – skipsbygging

Vi har også gitt bistand ved separasjon og skilsmisse der det har vært spørsmål om verdier i fiskebåtrederier med fiskerirettigheter skal skjevdeles.