Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.02.2018

Mattrygghet overses

Høring om farlig avfall

Hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og fiskerne har blitt oversett i forslaget til planprogram for lagring av farlig avfall i Brevik i Telemark. Fiskarlaget uttrykker alvorlig bekymring for den videre prosessen.

Fiskerlaget Sør og Norges Fiskarlag har i fellesskap utarbeidet høringssvar til forslaget til planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik. Det legges her opp til å lagre hele 800 000 tonn giftig avfall per år. Saken er under utredning, fordi NOAH AS sitt deponi på Langøya i Re i Vestfold etter planen blir fullt om noen få år.

Fiskarlagets grunnleggende syn

I Fiskarlagets høringssvar vises det til at norsk fiskerinæring er en viktig matprodusent, også internasjonalt. Et rent hav og rene fjorder, mest mulig fri for tungmetaller og miljøgifter, er avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat.

Fiskarlaget søker derfor å finne gode løsninger for sameksistens med andre virksomheter og interesser, der det er mulig. En grunnleggende forutsetning er imidlertid at tiltaket ikke må kunne ødelegge gyte- og oppvekstområder, marint miljø eller for utøvelsen av fisket. Aller viktigst er det at tiltaket ikke må være en risiko for sjømattryggheten, verken på kort eller lang sikt, slår Fiskarlaget fast.

Innspill til forslag til planprogram

Fiskarlaget ber i uttalelsen om at en eventuell konsekvensutredning også må omfatte en grundig vurdering av risikoen for ulykker og uhell. I tillegg må den inneholde en plan for hvordan forurenset sigevann fra avfallsdeponiet skal håndteres og renses også etter at selve avfallsdeponeringen er avsluttet.

Topografi og havstrømmer i Langesundbukta gjør Telemarkskysten særlig rik på fisk og skalldyr. Kyststrekningen tiltrekker derfor også fartøy og fiskere fra andre deler av Skagerrakkysten. Mulige konsekvenser må derfor utredes for flere enn de 55 registrerte yrkesfiskerne i regionen.

Fiskarlaget peker videre på at det ikke bør være mengden overskuddssyre fra et multinasjonalt selskap som skal dimensjonere mengden giftig avfall som skal importeres og deponeres i Norge. I stedet bør det være et nasjonalt ansvar å legge klare rammer for avfallsminimering og gjenvinning.

Urolig for utviklingen

-Vi er generelt svært urolig for utviklingen vi ser på forurensningsområdet, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Dette påpekes og dokumenteres av Fiskarlaget i brevet du si sin helhet kan lese nedenfor.

Fiskarlaget setter spørsmålstegn ved at forlaget til planprogram ikke nevner noe som helst om hensynet til fiskeri, sjømattrygghet, gyte- og oppvekstområder og marint biologisk mangfold. Heller ikke noen av innspillene fra Fiskarlaget til forrige høring i saken er omtalt eller vurdert.

-Vi er forundret over at en velger å starte helt fra bunnen av, uten å ta inn faglige innspill som har framkommet tidligere, påpekes det i høringssvaret.

Krever revisjon

Fiskerinæringen er avhengig av at praktiseringen av forurensningsloven fungerer slik den skal. Da må forvaltningen også vektlegge hensynet til sjømattrygghet og miljø- og ressursgrunnlaget for norske fiskerier. I tillegg må det være et klart skille mellom faglige og politiske vurderinger i saksbehandlingen, pekes det på i brevet.

-Vi opplever at hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og norske fiskere har blitt oversett i behandlingen av søknader om forurensende utslipp. Det samme har også skjedd i flere andre utrednings- og forvaltningsprosesser. Vi gjentar derfor vårt krav om en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets praktisering av forurensningsloven, understreker leder Kjell Ingebrigtsen.

For kontakt:

  • Leder Kjell Ingebrigtsen –   922 84 719
  • Daglig leder Erlend Grimsrud, Fiskerlaget Sør –   960 42 185
  • Fagansvarlig i Fiskarlaget, Jan Henrik Sandberg –   976 82 469