Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.06.2022

Markedsadgang – en nøkkel

Høringssvar

Det viktigste tiltaket for å øke bearbeidingen og lønnsomheten i norske sjømatindustri er å gi bedre markedsadgang for norsk sjømat. Dette er et av våre hovedsvar i høringen «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien.»

Vi har nå svart Nærings- og fiskeridepartementet i høringen «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien» (lenke til høringsdokumentet).

Vi viser i vårt svar til at sjømatindustriens rammevilkår har vært et gjennomgangstema i flere offentlige utredninger, rapporter og politiske programmer over mange år. Flere regjeringer har hatt ambisjoner om å øke bearbeidingen av fisk i Norge, men den samlede politiske oppslutningen av foreslåtte tiltak for å oppnå målsetningen har vært liten.

Norges Fiskarlag mener rapporten på en god måte illustrerer kompleksiteten med å drive industrivirksomhet med målsetting om stabile, helårlige arbeidsplasser basert på høsting av råstoff der tilgangen preges av naturlige og biologiske variasjoner.

Tydelige utfordringer

Norges Fiskarlag mener hovedutfordringene med å øke graden av bearbeiding i av sjømat i Norge er høyt innenlands kostnadsnivå kombinert med ulike handelsbarrierer for sjømatproduktene som eksporteres. Det viktigste tiltaket for å øke bearbeidingen og lønnsomheten i norske sjømatindustri synes derfor å være bedre markedsadgang for norsk sjømat.

Fiskarlaget mener derfor at utvalgets tiltak knyttet til styrket markedsadgang, innovasjon i flåteledd og industri og automatisering bør prioriteres i oppfølgingen av utvalgets foreslåtte tiltak.

Vi påpeker derfor at fiskerinæringen må være forberedt på omstilling mot stadig mer automatisering og digitalisering for å drive lønnsomt og klimavennlig i framtiden.

Norges Fiskarlag støtter utvalgets vurdering av at sjømat har potensiale til å spille en sentral rolle i det grønne skiftet, siden sjømat generelt har lavere klimautslipp enn landbasert matproduksjon.

Fiskarlaget mener det er viktig at fiskeflåten arbeider målrettet fremover med å redusere klimautslippene slik at vi beholder fortrinnet som klimaleder.

Omstilling på tvers

Fiskarlaget er enig med utvalget som oppsummerer rapporten med at de foreslåtte tiltakene for å oppnå grønn verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien viser at omstilling krever helhetlig tankegang på tvers av fagfelt og samfunnsområder. Samtidig virker enkelte tiltak mangelfullt og ensidig begrunnet, og etter vårt syn uegnet til å nå målsettingen om økt bearbeiding.

Dette gjelder særlig forslagene om utviklingskvoter til sjømatindustrien, samt flere av forslagene knyttet til organisering av førstehåndsomsetningen av råstoffet. Fiskarlaget konstaterer at flåteleddet i liten grad har vært representert i utvalget og mener at utvalgets vurderinger bærer noe preg av dette.

Viktig med felles regelverk

Norges Fiskarlag viser til viktigheten av at norske myndigheter er representert når felles, europeisk regelverk blir utformet knyttet til grønn omstilling. Det er helt nødvendig å ivareta hensynet til norske interesser i disse prosessene slik at innretningen i regelverket ikke blir til begrensning for grønn omstilling og økt bearbeiding både i flåteleddet og sjømatindustrien. Dette temaet er lite omtalt i rapporten.

Norges Fiskarlag advarer også mot tiltak som innebærer at lønnsomhet flyttes fra flåteleddet til sjømatindustrien.

Les detaljene

Norges Fiskarlag mener rapporten gir et oppdatert og samlet kunnskapsgrunnlag om sentrale trekk i sjømatindustrien i Norge. Rapporten inneholder 32 konkrete forslag til tiltak, og Fiskarlaget har i vårt svar valgt å gi en innledende overordnet tilbakemelding for så å kommentere enkelte av de foreslåtte tiltakene mer inngående.

Les detaljene i vedlagte høringssvar: