Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2018

Makrellavtale for 2019

Ned 20 prosent

Norge, EU og Fæøyene har inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 653 438 tonn makrell for 2019. Dette er en nedgang på 20 prosent i forhold til 2018.

Enigheten kom på plass etter fem forhandlingsrunder. Avtalen har en varighet på to år.

Kvoterådet fra ICES for 2019 anviste en nedgang på 42,2 prosent i forhold til fjorårets kvoteråd og hele 68,2 prosent i forhold til anslått fangst for 2018. Rådet er imidlertid forbundet med betydelig usikkerhet, sælig relatert til bruken av dataserien om merkedata.

Anmodning til ICES

Havforskningsinstituttet har derfor i sine kommentarer påpekt at ved å ta ut deler av merkedataene i beregningene så vil en fortsatt få en bestandsnedgang, men fra et høyere bestandsnivå (ca. 20 %) og på et senere tidspunkt, og dette representerer også en plausibel bestandsberegning. Ut fra dette forholdet har kyststatene anmodet ICES om å gjennomføre en ekstraordinæ metoderevisjon av bestandsberegningen av makrell, noe også arbeidsgruppen (WGWIDE) i ICES har anbefalt. Denne prosessen vil bli gjennomført i løpet av første kvartal i 2019.

Nye samtaler

Partene har også signalisert at det de tar sikte på å møtes i løpet av første halvår 2019 for drøfte utfallet av den ekstraordinæe metoderevisjon-prosessen og et eventuelt revidert kvoteråd.

Partene bygger fortsatt makrellforvaltningen på den nye forvaltningsstrategien som ble vedtatt under fjorårets forhandlinger. De tre kyststatene er  enige om å forlenge rammeavtalen fra 2014 om fordeling av totalkvoten mellom kyststatene. Rammeavtalen vil nå vare ut 2020, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Fordelingen

Kvoten er fordelt med henholdsvis 147 085 tonn til Norge, 82 339 tonn til Fæøyene og 322 077 tonn til EU. Denne fordelingen er igjen basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i tre-partsavtalen fra 2014.

De tre kyststatene har også satt av en andel tilsvarende 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Anstrengt på makrell

Det har over lengre tid væt en betydelig frustrasjon blant fiskerne over forskernes vurderinger av makrellbestanden. Fiskarlagets nestleder Kåre Heggebø sier i en kommentar at han er tilfreds med at partene greide å finne en felles løsning, og det var helt nødvendig å sette en kvoteramme som innebar en mindre reduksjon enn det offisielle rådet fra ICES. Heggebø håper at man gjennom den ekstraordinæe metoderevisjonen i ICES kan oppnå større enighet mellom forskere og fiskerne om den reelle bestandssituasjonen for makrell. Avslutningsvis beklager han at det heller ikke i disse forhandlingsrundene var mulig å inkludere alle fangstnasjonene i en avtaleløsning.

Norges Fiskarlag var representert med tre medlemmer i den norske forhandlingsdelegasjonen; Kåre Heggebø, Jonny Berfjord og Audun Maråk.