Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.09.2022

Makrell og kvoter

Brev til Fiskeridirektoratet

Fiskarlaget har gitt innspill i makrellreguleringene, samt om fjordlinjer og samfiske. Vi ber blant annet om at det maksimalkvoteregulerte fisket ikke stanses for flåten under 15 meter.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet en rekke reguleringssaker og for makrell er det gjort følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets henvendelse av 7. september 2022 hvor direktoratet vurderer å stoppe det maksimalkvoteregulerte fisket for den minste flåten, men at fartøyene kan fortsette fisket innenfor garantert kvote. Det vises til at fisketakten for disse fartøyene i kystgruppen har vært svært god den siste tiden. Per 6. september har fartøy med hjemmels- og største lengde under 15 m fisket over 21 000 tonn jf. tall fra Norges Sildesalgslag.

Ut fra den samlede norske restkvoten av makrell på nærmere 180 000 tonn finner Norges Fiskarlag at det ikke vil være riktig å stanse det maksimalkvoteregulerte fisket for fartøy under 15 meter, slik direktoratet antyder. Fiskarlaget går derfor imot dette.

Fiskarlaget har også vurdert fisketakt og oppfisket kvantum makrell i de ulike reguleringsgruppene, og vurderer situasjonen slik at det foreløpig ikke er behov for kvoteøkninger. Fisket må imidlertid følges nøye framover, slik at det kan foretas raske kvotejusteringer dersom dette blir nødvendig.

Fiskarlaget vil ha tett kontakt med Fiskeridirektoratet om saken.

Fjordlinjereguleringer

Norges Fiskarlag viser til tidligere henvendelser om endringer i fjordlinjereguleringene slik at flåten over 28 meter også gis adgang til områder innenfor fjordlinjene. Fiskeridirektoratet imøtekom dette for Nordland for perioden 7.-juli – 1. september. Fiskarlaget mener at et slikt unntak fra fjordlinjereguleringen snarest må videreføres utover høsten for hele området fra og med Nordland og sørover til 62?N.

Utvidelse av den midlertidige samfiskeordningen i makrellfisket

Den midlertidige samfiskeordningen, etter torskemodellen, som ble iverksatt 1. juli d.å. for de minste fartøyene i kystmakrellfisket er svært godt mottatt i flåten. Ifølge opplysninger fra Norges Sildesalgslag har nærmere et 30-talls samfiskelag benyttet seg av ordningen. Ordningen har ført til at mange fartøyeiere har spart betydelige drivstoffkostnader ved å legge fartøy passive ved kai, og benytte kvotegrunnlaget på færre fartøy. Etter det Fiskarlaget er kjent med har de praktiske sidene ved å administrere ordningen gått greit.

Fiskarlagets anmodning av 8. april 2022 om snarlig innføring av en ad hoc samfiskeordning etter «torskemodellen nord for 62?N» for den minste pelagiske kystflåten i fiske etter norsk vårgytende sild, makrell og nordsjøsild og vurdering av ytterligere regulatoriske grep, ble imøtekommet for makrellfisket, men ordningen var ment å omfatte alle de pelagiske fiskeriene.

Norges Fiskarlag ber derfor om at fiskerimyndighetene snarest utvider den midlertidige kvotesamarbeidsordningen til også å omfatte fiske etter norsk vårgytende sild og nordsjøsild. Det vises i den forbindelse til at sesongen for nvg-sild nærmere seg raskt.»