Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.01.2018

Leppefisk

Deltagerforskriften 2018

Landsstyret i Norges Fiskarlag mener det er høyst overraskende at vilkårene i fisket etter leppefisk endres og at en lander på en modell som ikke var omfattet av høringen.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 17. januar 2018 og fattet slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag registrerer at Fiskeridirektoratet har anbefalt overfor Nærings- og fiskeridepartementet at fisket etter leppefisk adgangsreguleres i 2018, og at også deltakelse/fangst i 2017 inkluderes i kvalifiseringsgrunnlaget, sammen med årene 2015 og 2016. Fiskarlaget anser dette som høyst overraskende i og med at Nærings- og fiskeridepartementet i pressemelding av 30.5.2017 bl.a. meddelte følgende: «For å unngå økning i deltakelsen i 2017 som utelukkende er motivert av et mål om å oppnå deltakeradgang ved en fremtidig lukking av fisket, er det likevel bestemt nå at ved eventuell senere lukking av dette fiskeriet vil deltakelse i 2017 ikke være kvalifiserende.»

I følge mottatte oversikter fra Fiskeridirektoratet vil inkludering av 2017 i kvalifiseringsgrunnlaget innebære at antall fartøy i lukket gruppe anslagsvis vil øke med 60 fartøy, fra 354 til 414.

Norges Fiskarlag støttet alternativ 4 i Fiskeridirektoratets høringsnotat, og anmoder Nærings- og fiskeridepartementet om å fastsette deltakervilkår for lukket gruppe i fiske etter leppefisk for 2018 i samsvar med dette.

For øvrig tar Fiskarlaget Fiskeridirektoratets innstilling til etterretning.»