Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.01.2017

Kystverket må ha ansvaret

Pressemelding

Styret i Fiskarlaget Nord ber om at Staten ved Kystverket fortsatt beholder ansvaret for planlegging og utførelse av vedlikehold og utbygging av fiskerihavnene langs kysten.

Fremtidig forvaltning av fiskerihavnene langs kysten.

Ordningen med statlig ansvarshavende for fiskerihavnene langs kysten, og med Kystverket som utøvende myndighet for utbygginger og vedlikehold, har fungert godt. Ikke minst har prioriteringer blitt foretatt ut fra et helhetssyn langs hele kysten.

Regjeringen gjorde det kjent i 2015 at den vurderer å overføre ansvaret for fiskerihavnene langs kysten fra staten til kommunene. Argumentet er at fiskerihavnene er viktig for lokal næringsutvikling. 

At fiskerihavnene er viktig for næringsutviklingen, også lokalt, ser vi imidlertid ikke som noe argument for fremtidig lokalt/kommunalt ansvar for fiskerihavnene, heller tvert imot.

Regjeringen mener at å løfte fiskerihavnene ut av transportpolitikken, og ta dem inn som en del av næringspolitikken, vil gi et bedre grunnlag for å kunne se den samlede fiskeripolitikken i sammenheng. Dette kan Fiskarlaget Nord slutte seg til, men vi kan ikke se at en forutsetning for å se den samlede fiskeripolitikken i sammenheng skal være å overføre dagens statlige ansvar til den enkelte kommune.

Styret i Fiskarlaget Nord har behandlet regjeringens vurdering og fattet slikt vedtak:
«Styret i Fiskarlaget Nord konstaterer at fiskerinæringen har vært godt tjent med at Staten v/Kystverket har finansiert og administrert grunnleggende vedlikehold og utbygginger av fiskerihavnene langs kysten. 

Styret anser ikke fiskerihavnene å være ferdig utbygd. Oppgradering og modernisering må ses som et ledd i utbyggingen. 

Fortsatt statlig finansiering og administrering av fiskerihavnene vil bidra til å sikre en fremtidig likebehandling av fiskerinæringen fra kommune til kommune, og fra region til region. Det motsatte vil kunne skje dersom kommuner med varierende økonomi og faglige ressurser skal stå for disse oppgavene. Det bemerkes at fiskerihavnene er viktig for flere næringer i dag, og at gode havner må ses i sammenheng med næringsutvikling. 

Styret i Fiskarlaget Nord ber om at Staten v/Kystverket fortsatt beholder ansvaret for planlegging og utførelse av vedlikehold og utbygging av fiskerihavnene langs kysten.»

Fiskarlaget Nord har oversendt vedtaket i saken til Norges Fiskarlag.

 

Kontaktpersoner i saken

  • Styreleder Roger Hansen tel. 480 90 440
  • Daglig leder Jon-Erik Henriksen tel. 908 80 016