Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.05.2019

Kystfiskekvoten, og sei

Landsstyrevedtak

Norges Fiskarlag ber fiskerimyndighetene om straks å iverksette relevante tiltak for å hindre overskridelser av gruppekvoten til åpen gruppe og kystfiskekvoten.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet 7. og 8. mai «Regulering av fisket etter torsk nord for 62°N – fisket i åpen gruppe», og «Regulering av fisket etter sei nord for 62°N – konvensjonelle redskaper – lukket gruppe».

Vi gjengir her vedtakene i begge saker:

Torsk

«Norges Fiskarlag viser til fangststatistikk pr. uke 18 hvor det framkommer at åpen gruppe har en restkvote av torsk nord for 62°N på om lag 2 200 tonn. Fiskarlaget er kjent med at Fiskeridirektoratets egne fangstprognoser for torskefisket i åpen gruppe resten av året viser at det på nytt antakeligvis blir en overskridelse av gruppekvoten. Dette viser at kvotenivåene på fartøynivå fortsatt er satt for høyt i denne gruppen.

Kvoteoverskridelser i 2018 vil måtte gå til fratrekk på gruppekvoten til åpen for 2020. I 2018 ble overskridelsene i åpen gruppe også belastet andre reguleringsgrupper. Fiskarlaget kan ikke akseptere slike løsninger for etterfølgende år, da dette forrykker kvotefordelingsavtalene som er inngått i næringen.

Fiskarlaget konstaterer at det også minker drastisk på kystfiskekvoten, og i uke 18 ble det fisket 269 tonn, slik at det kun gjenstår 256 tonn av kystfiskekvoten for 2019. Denne situasjonen betyr at kystfiskekvoten vil bli overfisket også i 2019, med mindre kvotetillegget i denne ordningen suspenderes resten av året.

Under henvisning til foranstående anmoder Norges Fiskarlag om at fiskerimyndighetene straks må iverksette relevante tiltak for å hindre overskridelser av gruppekvoten til åpen gruppe og kystfiskekvoten.»

Sei

«Norges Fiskarlag viser til at det med virkning fra 29. april d.å. ble foretatt en reduksjon i overreguleringen i de to største reguleringsgruppene. Dette samsvarer med tilrådningen fra Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag har også vurdert fisketakt, restkvantum og overreguleringsnivå i gruppen 11-14,9 meter.

Det konstateres at pr. uke 18 har fartøy i denne gruppen landet om lag samme kvantum (6 600 tonn) som på samme tidspunkt i 2018. Selv om denne reguleringsgruppen har et noe lavere restkvantum pr uke 18 i år, sammenholdt med restkvantum på tilsvarende tidspunkt i 2018, mener Fiskarlaget at det bør være grunnlag for å vurdere en økt overregulering i gruppen 11-14,9 meter. Fiskeridirektoratet bes snarest foreta en vurdering av forannevnte.»