Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.06.2017

Kystfiskeappen

Høringssvar

Norges Fiskarlag forventer en grundig evaluering fra Fiskeridirektoratet før nye fartøygrupper pålegges fangstrapportering med app på telefon. Det uttaler Landsstyret i høringssvaret i saken.

Tirsdag 20. juni behandlet Landsstyret Fiskarlagets høringssvar. Du kan i sin helhet lese vår tilbakemelding til Fiskeridirektoratet i vedlegget under.

Fiskeridirektoratet har i høringen lagt opp til å innføre fangstmelding for fartøy under 15 meter på telefon via kystfiskeappen etter følgende tidskjema:

  • a) Fra og med 1. januar 2018 omfattes alle fartøy over 11 meter (ca.258 nye fartøy)
  • b) Fra og med1. juni 2018 omfattes alle fartøy over 10 meter (ca. 1 201 nye fartøy)
  • c) Fra og med 1. januar 2019 omfattes alle fartøy under 15 meter (ca. 2 502 nye fartøy)
  • Det foreslås også en egen meldingsplikt som gjelder all form for levendelagring og låssetting.

I høringssvaret påpeker Fiskarlaget blant annet at rapporteringsplikten bare bør gjelde for fangstmeldinger, for kvotebelagte fiskerier og for fartøy ned til 11 meter. I tillegg påpekes altså nødvendigheten av en grundig evaluering av erfaringene med kystfiskeappen, inkludert en kost/nytte-analyse før fartøygrupper som til nå ikke har vært omfattet av rapporteringsplikt pålegges slik fangstrapportering.

Fritids- og turistfiske

Fiskarlaget er også tydelig på at også fritidsfiskere som leverer fangst må pålegges å bruke elektronisk fangstrapportering. Den samme applikasjonen eller en tilsvarende app bør også utvikles for å være et verktøy for kontroll med turistfiskere påpeker Landsstyret i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet.

Norges Fiskarlag har for øvrig bedt om et eget møte med direktoratet for ytterligere å utdype vårt syn på høringsforslaget.