Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.03.2022

Kystfiskeapp for alle

Høring om rapportering

Fiskarlaget tar til orde for at hele flåten under 15 meter må gis anledning til å benytte kysfiskeappen og at denne plattformen vedlikeholdes og videreutvikles. I alle tilfeller må det være tilstrekkelig at flåten under 11 meter kan bruke kystfiskeappen, skriver vi i vårt høringssvar.

«Høring av forslag til justering av rapporteringskravene for flåten under 15 meter» har nå blitt behandlet i Fiskarlaget etter at alle medlemslagene har gitt sine innspill. I tillegg til momentene over peker vi på at det må settes en nedre lengdegrense på 8 meter hvor det gis unntak fra fangstrapportering (ERS).

Vi finner det positivt at departementet går inn for å videreføre kysfiskeappen, men deler ikke departementets syn på at dette skal være en løsning kun for fartøy med lav aktivitet; altså knyttet til omsetning. 

Unødvendig 

Fiskarlaget har vært sterkt uenig i at den minste flåten skal pålegges å sende melding om havneavgang. Det er imidlertid positivt at det i høringsforslaget fremkommer at flåten under 15 meter skal fritas fra å fylle inn planlagt tid, posisjon og fiskeart ved melding om havneavgang.

Fiskarlaget anser fortsatt hele denne meldingen som unødvendig.

Ønsker prøveordning

Norges Fiskarlag konstaterer at Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder tidsplanen for innfasing av ERS og VMS i fiskeflåten under 15 meter. 

Gjeldende plan er som følger:

  • Fartøy 11-15 meter – 1. juli 2022
  • Fartøy 10-11 meter – 1. mars 2023 
  • Fartøy under 10 meter – 1. januar 2024 

Ut fra tidsplanen skal første innfasingspulje iverksettes om drøye tre måneder. Siden det fortsatt pågår avklaringer om endelige løsninger, foreslår Fisakrlaget at myndighetene skyver ytterligere på datoen for fartøygruppen 11-15 meter. 

Fiskarlaget anbefaler også at de løsninger som blir gjeldende for denne gruppen betraktes som en prøveordning, og at erfaringer i denne flåtegruppen gjøres til gjenstand for evaluering og eventuelle justeringer/tilpasninger før ERS og VMS krav innføres i videre i den minste kystflåten.

Les hele vårt høringsinnspill her: