Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.10.2017

Kvoterådet på sild

Ytterligere reduksjon

Havforskernes regnefeil fører til en sterkere nedgang i sildekvoten for 2018 enn forventet. Det er klart etter at det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tirsdag kom med revidert kvoteråd.

Norges Fiskarlag beklager at vi nok en gang opplever justeringer av vurderinger av størrelsen på fiskebestander, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

ICES har tirsdag korrigert regnefeilen som er oppdaget knyttet til norsk vårgytende sild. Dette medfører at tilrådningen om totalkvote for 2018 endres fra 546 472 tonn til 384 107 tonn. Kvotetilrådningen for inneværende år endres også fra 646 075 tonn til 467 364 tonn.

– Denne situasjonen, kombinert med at kyststatene ikke klarer å komme til enighet om fordelingen av denne ressursen, skaper en uholdbar situasjon for de som har ansvar for forvaltning av bestandene og for de konsekvensene som følger av endrede kvoteråd, sier Ingebrigtsen.

Havforskernes råd for forvaltning av fiskebestander vil alltid være det viktigste grunnlaget for de beslutninger som skal tas. At disse miljøene må ha nok ressurser og faglig kapasitet er av avgjørende betydning for hele fiskerinæringa, både i Norge og i de land vi har kvoteavtaler med.

– Myndigheter og næring har i felleskap bidratt til at forskningen får ressurser for å gjennomføre sitt arbeid. Det er avgjørende for arbeidet med bestandsvurderingene at fiskernes kompetanse og kunnskap blir vektlagt på en tilstrekkelig og god måte i forbindelse med bestandsfastsetningen. Vi i Fiskarlaget forutsetter også det det blir gjort en grundig evaluering av årsaken til at feil har oppstått i denne saken, poengterer Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag viser også til at det pågår en prosess der man vurderer endring av de biologiske referansepunktene i forvaltningsplanen for norsk vårgytende sild.

– Fiskarlaget forutsetter derfor at kyststatene i løpet av første halvår 2018 drøfter revisjon av gjeldende forvaltningsplan slik at dette er klart innen det skal settes kvote for 2019. I en slik vurdering må også inngå en vurdering av en hensiktsmessig stabilitetsklausul hvilket er en mangel ved eksisterende forvaltningsplan.

Fiskarlaget mener at situasjonen som har oppstått i forvaltningen av norsk vårgytende sild, viser viktigheten av å sikre stabilitetsklausuler i alle kvoteavtaler, og at man snarest iverksetter nødvendig dokumentasjonsarbeid for å kunne vektlegge også andre hensyn enn hensynet til fiskebestandene når det gjelder variasjoner innenfor de stabilitetsklausuler som gjelder for de forskjellige fiskeslag.

– Havforskernes tilrådninger danner grunnlaget for fastsetting av kvoter som er verdt milliarder av kroner og som utgjør livsgrunnlaget for samfunn, fiskeindustri, fiskere og annen virksomhet. Bare i Norge er mer enn 27 000 arbeidsplasser avhengig av virksomheten innenfor fangst av fisk.

Plutselige endringer i forskernes vurderinger av fiskebestandene reflekterer ofte endring i metoder og modeller, ikke reelle endringer i de bestandene som skal måles. Hvis disse rådene blir eneste grunnlag for fastsetting av kvoter, ser man bort fra konsekvensene for samfunn og marked med de store konsekvensene som dette har.