28.06.2024

Kvoterådene for Nordsjøen

Bestandsråd fra ICES

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kom i dag med sine kvoteråd for fiskebestandene i Nordsjøen.

Du kan lese alle de 18 ulike bestandsrådene på Havforskningsinstituttets nettsider, men under her kan du lese rådene med kommentarer fra ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt:

Sei

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes bør fangstene i 2025 ikke overstige 79 071 tonn, opp 7% i forhold til kvoterådet og avtalt kvote for 2024. Gytebestanden er over tiltaksgrensen, MSY Btrigger, og fiskepresset ligger rundt Fmsy som antas å gi maksimalt langtidsutbytte.

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, uten de store endringene. Historisk rekruttering til bestanden ble oppjustert som følge av endringer i estimert naturlig dødelighet. Dette førte igjen til litt lavere estimert historisk fiskepress, men hadde liten påvirkning på estimerte gytebestandsstørrelser. Referansepunktene ble også oppdatert.

Torsk

ICES gjennomførte i 2023 en metoderevisjon for norsjøtorsk som resulterte i en tredeling av bestanden i Nordsjøen (Northwestern, Viking og Southern). ICES anbefaler at når MSY-tilnærming og føre-var betraktninger legges til grunn, bør fangstene i 2025 ikke overstige 19 321 tonn, henholdsvis 12 158 tonn for Northwestern underbestanden, 4089 tonn for Viking underbestanden, og 3074 tonn for Southern underbestanden. ICES gjør oppmerksom på at rådet ikke må oversettes til områdebaserte råd, siden alle tre underbestandene blandes i store deler av året. Det samlede kvoterådet for torsk i Nordsjøen er 15% lavere enn kvoterådet for 2024, og 38% lavere enn summen av avtalte kvoter i Nordsjøen og vest av Skottland for 2024.

ICES viser til at underbestandene Northwestern og Viking er i god stand, over MSY Btrigger og økende. Southern er økende, men under det kritiske nivået, Blim. Fiskepresset er over Fmsy men innenfor føre-var nivået Fpa for alle underbestandene. Som en konsekvens av at bestandene blander seg, og for å unngå et for høyt fiskepress på Southern-komponenten, anbefaler ICES redusert fiskedødelighet for de to andre bestandskomponentene. Dette medfører at målfiskepresset for Viking og Northwestern blir henholdsvis 0,099 og 0,122, og lavere enn for Southern (0,167), som de ønsker å beskytte.

Fiskebåt er sterkt kritisk til den løsningen som ICES foreslår for å begrense fiskedødeligheten for den sørlige underbestanden, gjennom å redusere fiskedødeligheten på de nordlige underbestandene til en lavere fiskedødelighet enn Fmsy. Situasjonen for underbestandene Northwestern og Viking innebærer isolert sett at en fiskedødelighet lik Fmsy burde vært lagt til grunn i kvoterådet. Kvoterådet ville da totalt vært 28 656 tonn. Merkedata viser dessuten at det er relativt lite vandring av torsk mellom nord og sør i Nordsjøen, det er derfor vanskelig å følge ICES sin argumentasjon om at det ikke er mulig å begrense fiskepresset på den sørlige underbestanden uten å begrense fisket i nord.

Hyse

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2025 ikke overstige 112 435 tonn, ned 5,5% i forhold til avtalt kvote for 2024 og ned 25% i forhold til kvoterådet for 2024. Nedgangen skyldes hovedsakelig at anbefalt fiskepress, Fmsy, er endret fra 0,24 til 0,174. Gytebestanden estimeres til å være på et historisk høyt nivå og fiskepresset er lavt. Kvotene på hyse har for de siste årene blitt satt mye lavere enn kvoterådene for å minimere fiskepresset på torsk.

Rødspette

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2025 ikke overstige 176 988 tonn, opp 14% i forhold til avtalt kvote for 2024. Bestanden er på et høyt nivå og fiskepresset er lavt.

Breiflabb: Det er to bestander av breiflabb i Nordsjøen, men de får ett felles kvoteråd. ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2025 ikke overstige 30 726 tonn. Breiflabb gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, en ny bestandsmodell ble tatt i bruk og breiflabb i Nordsjøen ble løftet fra kategori 3 (datafattig) til kategori 1. Den nye modellen har gitt en ny oppfatning av bestandene og fører til at kvoterådet for 2025 er mye høyere enn rådet for 2024 og nær 70% høyere enn forventede fangster i 2024. Breiflabb i Nordsjøen er i god forfatning og høstes bærekraftig.

Hvitting

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2025 ikke overstige 237 008 tonn, opp 85% i forhold til kvoterådet for 2024 og opp 148% i forhold til avtalt kvote for 2024. Bestanden er på et historisk høyt nivå og fiskepresset er mye lavere enn hva rådene tillater. I likhet med hyse har kvotene på hvitting for de siste årene blitt satt mye lavere enn kvoterådene for å minimere fiskepresset på torsk. Fiskebåt er kritisk til denne praksisen siden hvitting er en predator som kan beite hardt på torskeyngel og andre småfisk.

Lysing

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2025 ikke overstige 52 466 tonn, ned 28% i forhold til kvoterådet for 2024. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig.

Alle rådene finner dere på HI sin nettside.