07.06.2024

Kvoteråd fra ICES

Vassild opp 76 %

Det internasjonale Havforskningsrådet ICES har fredag kommet med kvoteråd for en rekke bestander i norske områder for 2025.

For de fleste artene er den anbefalte kvoten en nedgang fra forrige råd, men for vassilda er det en markant økning. 

ICES har suspendert Russland og gir fremdeles ikke råd for fellesbestandene i Barentshavet. Havforskningsinstituttet har imidlertid videreført dialogen med russiske forskere gjennom en felles arbeidsgruppe (JRN-AFWG) og vil komme med råd for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse og blåkveite i slutten av juni.

Ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt har sett på rådene:

Nordøstarktisk sei gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, der de største endringene var knyttet til andel gytemoden fisk ved alder og individvekt i bestanden. Disse endringene har stor innvirkning på biomasseestimatene, men påvirker i liten grad estimatene for antall ved alder. Kvoterådene blir beregnet ut fra antall i bestanden og predikert vekt ved alder i fangstene som har små justeringer. Metoderevisjonen har derfor hatt liten effekt på nivået av årets kvoteråd.

Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 193 117 tonn for 2025, ned 13% fra avtalt kvote for 2024. Treårsregelen i forvaltningsplanen gjør at kvoterådet er lavere enn det ville vært uten denne regelen (217 610 tonn). Treårsregelen setter kvoterådet lik gjennomsnittet av predikert fangst tre år frem i tid, gitt fiskepresset FMGT (0,32). Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig, fiskepresset har vært under FMGT siden 2013. Gytebestanden hadde en topp i 2023 og er forventet å falle litt i kommende år. 2020 årsklassen er relativt svak.

Kysttorsk nord for 67o N. Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 26 672 tonn for 2025, inkludert fritidsfiske. Rådet er 60 tonn høyere enn rådet som ble gitt i fjor. Rådet for 2024 har nettopp blitt oppdatert pga en feil og ICES viser derfor til en nedgang på 3% i kvoterådet for 2025 i forhold til rådet for 2024. Gytebestanden er estimert til å være over tiltaksgrensen, men fiskepresset er fremdeles for høyt.

Kysttorsk 62 – 67oN. Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, der helt ny modell er tatt i bruk og bestanden er løftet fra kategori 3 som tilsvarer datafattige bestander til kategori 2.  Inngangsdataene har lav kvalitet og bestandsvurderingen har derfor høy usikkerhet, noe som igjen fører til at ICES legger til ekstra føre-var tiltak. ICES anbefaler i henhold til maksimalt langtidsutbytte tilnærmingen (MSY) en totalfangst, inkludert fritidsfiske, inntil 1926 tonn for 2025, ned 79% fra rådet for 2024. ICES vurderer bestanden til å være nær kritisk nivå og at fiskepresset er for høyt.

Vanlig uer. ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangst for både 2025 og 2026. Bifangsten har angivelig gått opp som følge av økt fiske på snabeluer, det er usikkert om fangstene av vanlig uer er reelle eller om det skyldes feilrapportering av art. ICES vurderer bestanden til å være under kritisk nivå og at fiskepresset er for høyt, men det er verdt å merke seg at modellen har en sterk tendens til å underestimere bestanden og overestimere fiskepresset.

Vassild har gjennomgått en metoderevisjon i vinter. Det er innført en ny modell som tar i bruk både toktindeksen og fangstdata. Bestanden er dermed løftet opp fra kategori 3 til kategori 2, noe som for denne bestanden er positivt for nivået på kvoterådene. Usikkerheten i bestandsmodellen er høy og ICES legger derfor til ekstra føre-var tiltak. ICES anbefaler at når MSY tilnærmingen er benyttet må fangstene av vassild i Norskehavet, Skagerrak og Nordsjøen (ICES område 1,2,3a og 4) ikke overstige 16 732 tonn i 2025 og 16 640 tonn i 2026. Rådet for 2025 er opp 76% i forhold til rådet for 2024. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig.

Reker i Skagerrak og Nordsjøen ICES anbefaler i henhold til forvaltningsplanen en totalfangst inntil 4557 tonn fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025, ned 11% fra forrige råd og ned 25% i forhold til avtalt kvote for 2023/2024. Nedgangen skyldes dårlig rekruttering og redusert ønsket fiskedødelighet siden bestanden er under tiltaksgrensen, ICES vurderer bestanden til å være nær kritisk nivå.

Se detaljer hos HI om de enkelte rådene

Våre reaksjoner

Reker: Kvotereduksjonen som kom i fjor har vært krevende for fiskerne, og kvoterådet for 2025 innebærer fortsatt en stram situasjon for næringen.

-Vi mener det nå er viktig med en prioritering av forskning, og vi håper situasjonen raskt kan snu når det settes inn såpass kraftige tiltak som ICES har lagt seg på, sier leder Kåre Heggebø.

Samtidig påpeker han at rådet på reker ikke er hogd i stein siden det skal være forhandlinger med EU om endelig kvotefastsettelse.

Andre arter: -For de andre artene er rådene som forventet. Vår ressursforsker Gjert Dingsør gir en god evaluering av situasjonen i sine betraktninger (foran), og vi har tradisjon for to ting i næringen; det ene er å si klart fra når det er tydelige forskjeller på hva vi erfarer på havet og hva forskerne kommer frem til. Dernest er vi lojale mot de rådene som gis med tanke på at kunnskap og forskning må ligge til grunn i forvaltning og høsting, sier Heggebø.

Han påpeker i så måte at det er på sin plass med noen ord om uer.

-Næringen kjenner seg ikke igjen i de svært restriktive rådene for vanlig uer. Og slik har det vært i flere år. Det er derfor positivt at det nå er tatt et solid initiativ for å styrke forskningen på uer med finansiering fra Norges Råfisklag, avslutter Kåre Heggebø.