Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.02.2019

Kvoter 2019

Innspill fra styret

Landsstyret har i et vedtak uttrykt at Norges Fiskarlag vil stresse Fiskeridirektoratet med at det haster å ferdigstille et nytt kvoteregister som også kan håndtere kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskesektoren.

Landsstyret i Norges Fiskarlag var denne uken samlet ved hovedkontoret i Trondheim.

Vi legger under ut hele innspillet som ble vedtatt og er oversendt til Fiskeridirektoratet, med kopi til departementet, vedrørende kvotereguleringene for 2019:

«Kvotefordelingene mellom reguleringsgruppene

Norges Fiskarlag vil understreke at det er svært viktig at de årlige kvotene fordeles på flåtegruppene i samsvar med etablerte fordelingsnøkler. Fiskarlaget konstaterer med tilfredshet at dette er tilfelle for de aller fleste fiskeslagene for 2019, men det er noen små avvik for enkelte grupper knyttet til torsk, hyse og sei nord for 62°N. Dette skyldes utfordringene knyttet til kvoteoverskridelsene i åpen gruppe sitt fiske etter torsk nord for 62N de siste par årene. Fiskarlaget forutsetter derfor at de kvotebytter som er foretatt i 2019, og som innebærer avvik fra etablerte kvotenøkler, er et engangstilfelle. Det legges derfor til grunn at de reguleringsgrupper som overskrider sine årlige gruppekvoter heretter må dekke inn slike overskridelser innenfor egne gruppekvoter påfølgende år.

Kvotefleksibilitetsordningen mellom kvoteår

Norges Fiskarlag vil på nytt stresse Fiskeridirektoratet med at det haster med å ferdigstille et nytt kvoteregister som også kan håndtere kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskesektoren, For øvrig viser Fiskarlaget til tidligere vedtak vedrørende praktisering av kvotefleksibilitetsbestemmelsen i hvitfisksektoren og ber om at bestemmelsen praktiseres slik Fiskarlaget har anvist.

Selv om det er innført full kvotefleksibilitet på fartøynivå i de fleste pelagiske fiskeriene, så erfarer man utfordringer knyttet til situasjoner hvor fartøy overskrider sin fleksibilitetsadgang på 110 %, som i neste omgang salderes kollektivt mot påfølgende års gruppekvote. Næringen finner dette urimelig og har påpekt dette overfor Fiskeridirektoratet ved flere anledninger. Fiskarlaget anmoder om et møte for å drøfte denne problemstillingen ytterligere.

Kvotefordelingen av torsk nord for 62°N i lukket kystgruppe – Finnmarksmodellen

Det vises til drøftinger knyttet til ulike forklaringer på hvorfor gruppekvoten i lengdegruppen over 21 meter hjemmelslengde overfiskes til tross for at kvotene ikke er overregulerte, samtidig som fartøy mellom 15 og 21 meter hjemmelslengde har utfordringer med å fiske tildelte kvoter. Tilsvarende forhold har også vist seg å være gjeldende i hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter.

Norges Fiskarlag har registrert at Fiskeridirektoratet viser til flere årsaker til at disse utslagene oppstår. Fiskarlaget mener at det kan være hensiktsmessig å avholde et møte mellom representanter fra Fiskeridirektoratet, organisasjonen og salgslagene for å gå gjennom denne problemstillingen på en systematisk måte, og se om den kan løses gjennom eventuelle tekniske tilpasninger.

Fiske ut over fastsatt kvote eller nivå på bifangst/innblandingsordning – inndragning – vederlag

Norges Fiskarlag er på nytt blitt gjort oppmerksom på at fiskeriadministrasjonen og salgslag, med bakgrunn i § 3 i forskrift om inndragning av fangst og bruk av inndregne midler, fortsatt har en praksis hvor det ytes økonomisak vederlag tilsvarende 20 % av fangstverdien, til fartøy som i lengre perioder systematisk har fisket torsk nord for 62°N (tilsiktet) som både innebærer overskridelser av fastsatte innblandingsnivåer i ferskfiskordningen og egen torskekvote. Konsekvensen av at enkeltfartøy har en slik handlemåte blir at påfølgende års gruppekvoter/ferskfiskavsetning blir tilsvarende kollektivt saldert for dette overfisket.

Norges Fiskarlag påpekte allerede i 2012 samme problemstilling overfor fiskerimyndighetene og anmodet om at praksis knyttet til 20 % vederlag for ulovlig fangst måtte justeres/skjerpes, slik at det ikke lenger ble et økonomisk motiv for fartøy og ha et driftsmønster som innebar fangst av fiskeslag som det ikke var kvotemessig dekning for. Fiskarlaget konstaterer at fiskerimyndighetene dessverre ikke har strammet til denne praksisen.

Det vises for øvrig til at vederlagsordningen ble avskaffet i pelagiske fiskerier nettopp ut fra at enkeltaktører ble fristet til å ta fangster ut over kvoterammer da dette likevel ga et rimelig greit økonomisk utbytte gjennom vederlagsordningen. Dersom ikke myndighetene er villig å stramme inn praksis slik Fiskarlaget har bedt om, må en seriøst vurdere om en skal avskaffe hele vederlagsordningen ut fra at enkeltaktører dessverre også utnytter ordningen i hvitfisksektoren. 

Norges Fiskarlag kan ikke støtte dagens praktisering av bestemmelsen i § 3 Vederlag ved ilandføring i forannevnte forskrift, og krever at fiskerimyndighetene snarest justerer praksis i samsvar med intensjonen med vederlagsordningen.»