Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.09.2014

Kvotekutt på sild

ICES-råd om redusert kvote

Det går mot et kraftig kutt i sildekvoten for 2015. ICES anbefaler en reduksjon på drøyt 130 000 tonn i kvoten ned fra årets kvote som er på knappe 420 000 tonn.

Nøkkeltal:

 • Anbefalt kvote for 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
 • Anbefalt kvote 2014: 418 487 tonn
 • Avtalt kvote 2014: Ikke enighet om totalkvote

ICES påpeker at høstingen av denne bestanden ikke skjer i henhold til avtalt forvaltningsplan. Dette skyldes at kyststatene i 2014 ikke er enige om en kvotefordeling. Antatt fangst i 2014 er 436 893 tonn (det vil si summen av de kvotene det enkelte land har fastlagt for sitt fiske). Anbefalt kvote for 2014 i henhold til forvaltingsplanen var 418 487 tonn.

Gytebestanden i 2014 er beregnet til 4,1 millioner tonn. Gytebestanden består av flere sterke årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 2004 er svake. Gytebestanden forventes derfor å avta de kommende årene selv med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen.

Gytebestanden i 2015 ventes å være ca 3,5 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 3,2 millioner tonn i 2016 dersom forvaltningsplanen følges.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til den avtalte forvaltningsplanen, noe som innebærer en kvote på 283 013 tonn i 2015. De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2012 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 833 000 tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien. I 2013 og 2014 ble det imidlertid ikke oppnådd enighet om fordeling av totalkvote.

På sine nettsider gir Havforskningsinstituttet følgende kommentar til ICEs’ råd: Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

 • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
 • Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 millioner tonn
 • Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 5,0 millioner tonn
 • Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
 • Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
 • Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,15
 • Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,08 (på grunn av at gytebestanden er på et lavere nivå enn tiltaksgrensen)
 • Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,107
 • Ventet gytebestand i 2015: 3,502 millioner tonn

Se alle kvoterådene samlet på Havforskningsinstituttets nettside.