29.05.2024

Kvotebytteordning

Vedtak fra landsstyret

Norges Fiskarlag mener at det haster å få etablert en kvotebytteordning for de større kystfartøyene og SUK-fartøyene etter samme mal som i havfiskeflåten. Les vedtak og henvendelse til departementet.

Landsstyret har behandlet en sak med overskrift: Kvotebytteordning – kvoteutveksling – kystfartøy og SUK-fartøy.

Saken er nå oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet og vi gjengir her vedtaket og brevteksten i sin helhet:

Norges Fiskarlag er svært fornøyd at Stortinget fortsatt er tydelig på at det er behov for fleksible kvoteordninger og at myndigheter og næring i fellesskap kan utforme tjenlige og hensiktsmessige årlige ordninger. Dette samsvarer med de innspill og synspunkter Fiskarlaget har fremmet om denne type virkemidler/kvoteordninger.

Fiskarlaget anser at behovet er økende for fleksible kvoteordninger i flåten i årene som kommer, særlig ut fra nedadgående kvoteutsikter for viktige bestander, lønnsomhet/kostnadsreduksjon og klimaaspekter.

Deler av havfiskeflåten har i dag tilgang på en kvotebytteordninger (pelagiske fiskerier) og en slumpfiskordning.

Dette er viktige ordninger som må videreføres. Norges Fiskarlag vil påpeke at kystflåten fortsatt ikke har tilgang til slike årlige fleksible kvoteordninger, med unntak av samfiskeordningen i torskefiskeriene i nord og den midlertidige kvotesamarbeidsordningen i makrellfisket for de aller minste fartøyene som ikke har tilgang til strukturkvoteordninger.

Norges Fiskarlag mener at det haster å få etablert en kvotebytteordning for de større kystfartøyene og SUK-fartøyene etter samme mal som i havfiskeflåten.

Flere fiskerier kan være aktuelle å omfattes av en slik ordning, som for eksempel notfiske etter sei, nordsjøsild og lodde (Barentshavet).

Fiskarlaget ber derfor departementet ta initiativ til snarest å få utarbeidet et høringsnotat om en kvotebytteordning for forannevnte fartøy.

Fiskarlaget vil avslutningsvis påpeke at det også vil være behov for å utrede nærmere rammer og vilkår for andre årlige fleksible kvoteordninger (oppsplitting av kvotepakker, kvoteutveksling mv.) jfr. merknadene fra Stortinget, hvor det anføres at denne type ordninger er også viktig med hensyn til miljø ved å redusere utslipp og drivstoffkostnader, utnytte alle kvoter og ressurser, og samtidig bedre råstofftilgangen til fiskeindustrien.

Fiskarlaget forventer at næringen blir involvert i videre prosesser på dette området.»